TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11638:2016

ISO 6625:1986

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - VÒNG GĂNG - VÒNG GĂNG DẦU

Internal combustion engines - Piston rings - Oil control rings

Lời nói đầu

TCVN 11638:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 6625:1986.

TCVN 11638:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 70 Động cơ đốt trong biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Bộ TCVN 11638 (ISO 6625) là bộ tiêu chuẩn nằm trong hệ thống tiêu chuẩn liên quan đến vòng găng cho động cơ đốt trong kiểu pit tông chuyển động tịnh tiến. Các bộ tiêu chuẩn khác là TCVN 5735 (ISO 6621), TCVN 11635 (ISO 6622), TCVN 11636 (ISO 6623), TCVN 11637 (ISO 6624),

TCVN 11638 (ISO 6625), TCVN 11639 (ISO 6626) (xem chi tiết trong thư mục tài liệu tham khảo).

Các đặc điểm chung và bảng kích thước trong tiêu chuẩn này bao gồm nhiều giá trị các nhau và các nhà thiết kế khi lựa chọn một kiểu vòng găng cụ thể, phải lưu ý điều kiện hoạt động của vòng găng này.

Nhà thiết kế cũng phải tham khảo các đặc điểm và yêu cầu nêu trong TCVN 5735-3 (ISO 6621-3) và TCVN 5735-4 (ISO 6621-4) trước khi lựa chọn kiểu vòng găng.

 

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - VÒNG GĂNG - VÒNG GĂNG DẦU

Internal combustion engines - Piston rings - Oil control rings

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các đặc điểm kích thước chính của các vòng găng dầu kiểu S-, G-, D- và DV-.

Khoảng chiều dày thông thường của vòng găng dầu (2,5 mm đến 8 mm) được chia theo các chiều dày với gia số 0,5 hoặc 1,0 mm. Bảng 7 đưa ra các kích thước tính theo đơn vị inch của các vòng găng dầu có chiều dày 4,75 mm (tương đương 3/16 inch) cho các ứng dụng hiện tại.

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này áp dụng cho các vòng găng dầu có đường kính đến 200 m. Các yêu cầu này cũng có thể được sử dụng đối với các vòng găng trên các máy nén hoạt động trong điều kiện tương tự.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 5735-3 (ISO 6621-3), Động cơ đốt trong - Vòng găng - Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu.

TCVN 5735-4 (ISO 6621-4), Động cơ đốt trong - Vòng găng - Phần 4: Đặc tính kỹ thuật chung.

TCVN 5906 (ISO 1101), Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Dung sai hình học - Dung sai hình dạng, hướng, vị trí và độ đảo.

3  Kiểu vòng găng và ký hiệu ví dụ

3.1  Kiểu S - Vòng găng dầu có xẻ rãnh

3.1.1  Đặc điểm chung

CHÚ THÍCH: Các kích thước và lực xem bảng 5 hoặc bảng 7 .

Kích thước tính bằng milimét

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Hình 1 - Kiu S

3.1.2 Ký hiệu ví dụ

Ký hiệu của vòng găng dầu có xẻ rãnh với đường kính danh nghĩa d1 = 90 mm, chiều dày vòng găng h1 = 4 mm, làm từ gang xám đúc, không xử lý nhiệt (vật liệu phân lớp 12), các đặc điểm chung như hình 1 và vát cạnh trong:

Vòng găng TCVN 11638 (ISO 6625) - S - 90 x 4 - MC12 KI

3.2  Kiểu G - Vòng găng dầu có vát hai cạnh đồng dạng

3.2.1  Đặc điểm chung

CHÚ THÍCH - Các kích thước và lực xem bảng 6 hoặc bảng 7.

Kích thước tính bằng milimét

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Hình 2-Kiểu G

3.2.2  Ký hiệu ví dụ

Ký hiệu của vòng găng dầu vát hai cạnh đồng dạng với đường kính danh nghĩa d1= 90 mm, chiều dày vòng găng h1= 4 mm, làm bằng gang xám đúc, không xử lý nhiệt (vật liệu phân lớp 12), các đặc điểm chung như hình 2 và phốt phát hóa toàn bộ:

Vòng găng TCVN 11638 (ISO 6625) - G - 90 x 4 - MC12 PO

3.3  Kiểu D - Vòng găng dầu vát hai cạnh đối xứng

3.3.1  Đặc điểm chung

CHÚ THÍCH - Các kích thước và lực xem bảng 6 hoặc bảng 7.

Kích thước tính bằng milimét

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Hình 3 - Kiểu D

3.3.2  Ký hiệu ví dụ

Ký hiệu của vòng găng dầu vát hai cạnh đối xứng với đường kính danh nghĩa d1 = 90 mm, chiều dày vòng găng h1 = 4 mm, làm bằng gang xám đúc, không xử lý nhiệt (vật liệu phân lớp 12), các điểm đặc chung như hình 3:

Vòng găng TCVN 11638 (ISO 6625) - D - 90 x 4 - MC12

3.4  Kiểu DV - Vòng găng dầu vát hai cạnh đối xứng, rãnh chữ V (chỉ cho vòng găng có 1 chiều dày h1 > 4 mm)

3.4.1  Đặc điểm chung

CHÚ THÍCH - Các kích thước và lực xem bảng 6 hoặc bảng 7.

Kích thước tính bằng milimét

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Hình 4 – Kiểu DV

3.4.2  Ký hiệu ví dụ

Ký hiệu của vòng găng dầu vát hai cạnh đối xứng, rãnh chữ V với đường kính danh nghĩa d1 = 90 mm, chiều dày vòng găng h1 = 4,5 mm, làm từ gang xám đúc, không xử lý nhiệt (vật liệu phân lớp 12), các đặc điểm chung như hình 4:

Vòng găng TCVN 11638 (ISO 6625) - DV- 90 x 4,5 - MC12

4  Đặc điểm chung

4.1  Vòng găng kiểu S-, G-, D-, và DV - Bố trí các rãnh xẻ

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Hình 5 - Bố trí các rãnh xẻ

Bảng 1 - Đường kính dao cắt

Kích thước tính bằng milimét

 

Đường kính dao cắt

d1

d5

 

Max.

30 ≤ d1 < 50

55

50 ≤ d1 < 170

60

170 ≤ d1 ≤ 200

75

Bng 2 - Chiều dài rãnh xẻ

Kích thước tính bằng milimét

d1

Chiều dài rãnh xẻ

Độ lệch cho phép giữa w1 w2

w1

Dung sai

30 ≤ d1  < 36

5

± 2

-

36 ≤ d1  < 40

6

± 2

-

40 ≤ d1  < 50

8

± 2

-

50 ≤ d1  < 170

w1 = w2

-

2

170 ≤ d1 ≤ 200

w1 = w2

-

4

4.2  Vòng găng kiểu S-, G-, D-, và DV - Vát cạnh trong (KI)

Kích thước tính bằng milimét

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Hình 6 - Vát cạnh trong

Bảng 3 - Kích thước KI

Kích thước tính bằng milimét

d1

KI

30 ≤ d1 < 125

0,3 ± 0,15

125 ≤ d1 < 175

0,4 ± 0,15

175 ≤ d1 < 200

0,6 ± 0,2

5  Hệ số lực

Lực tiếp tuyến và lực pháp tuyến được cho trong các bảng 5, bảng 6 và bảng 7 phải được hiệu chỉnh khi vòng găng có thêm các đặc trưng khác và/hoặc vật liệu khác với gang xám có môđun đàn hồi 100 GN/m2.

Với các đặc điểm chung, hệ số điều chỉnh cho trong bảng 4 và các hệ số điều chỉnh lực cho trong TCVN 5735-4 (ISO 6621-4) phải được sử dụng.

Bảng 4 - Hệ số điều chỉnh lực cho vòng găng kiểu S-, G-, D- và DV- với đặc trưng KI

d1

mm

Hệ số

30 ≤ d1 < 50

1

50 ≤ d1 < 100

0,98

100 ≤ d1 < 150

0,98

150 ≤ d1 ≤ 200

0,97

6  Kích thước

Bảng 5 - Kích thước vòng găng dầu kiểu S-

Kích thước tính bằng milimét

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Bảng 5 (tiếp theo)

Kích thước tính bằng milimét

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Bảng 5 (Tiếp theo)

Kích thước tính bằng milimét

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Bảng 5 (kết thúc)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

CHÚ THÍCH:

1  Với kích thước trung gian (ví dụ kích thước khi sửa chữa), chiều rộng của vòng găng có đường kính nhỏ hơn liền kề nên được sử dụng

2  Giá trị của FtFd trong Bảng 5 áp dụng cho vật liệu tương tự gang xám có môđun đàn hồi điển hình (En) là 100 GN/m2. Hệ số nhân cho các loại vật liệu có môđun đàn hồi (En) khác được đưa ra trong TCVN 5735-4 (ISO 6621-4). Sử dụng giá trị lực trung bình để tính toán cho chiều rộng danh nghĩa của vòng găng (a1) và chiều dày trung bình vòng găng (h1).

3  Áp dụng duy nhất tại tiêu chuẩn này, tỷ lệ Fd/Ft trung bình được giả thiết là 2,15. Tuy nhiên, đối với vòng găng có đường kính tới 50 mm, tỷ số Fd/Ft phải được thống nhất giữa nhà sản xuất và khách hàng

 

Bảng 6 - Kích thước cho vòng găng dầu kiểu G-, D- và DV

Kích thước tính bằng milimét

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Bảng 6 (Tiếp theo)

Kích thước tính bằng milimét

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Bảng 6 (Tiếp theo)

Kích thước tính bằng milimét

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Bảng 6 (Kết thúc)

Kích thước tính bằng milimét

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

CHÚ THÍCH 1: Với kích thước trung gian (ví dụ kích thước khi sửa chữa), chiều rộng của vòng găng có đường kính danh nghĩa nhỏ hơn liền kề nên được sử dụng

CHÚ THÍCH 2: Giá trị của Ft và Fd trong bảng 6 áp dụng cho vật liệu tương tự gang xám có môđun đàn hồi điển hình (En) là 100 GN/m2. Hệ số nhân cho các loại vật liệu có môđun đàn hồi (En) khác được đưa ra trong TCVN 5735-4 (ISO 6621-4). Sử dụng giá trị lực trung bình để tính toán cho chiều rộng danh nghĩa của vòng găng (a1) và chiều dày trung bình vòng găng (h1).

CHÚ THÍCH 3: Áp dụng duy nhất tại tiêu chuẩn này, tỷ lệ Fd/Ft trung bình được giả thiết là 2,15. Tuy nhiên, đối với vòng găng có đường kính tới 50 mmm, tỷ số Fd/Ft phải được thống nhất giữa nhà sản xuất và khách hàng.

Bảng 7 - Kích thước cho vòng găng dầu kiểu S-, G-, D- và DV- với chiều rộng đặc biệt h1 = 4,75 mm (3/16 in)

Kích thước tính bằng milimét

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Bảng 7 (Tiếp theo)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

Bảng 7 (Kết thúc)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

CHÚ THÍCH 1: Với kích thước trung gian (ví dụ kích thước khi sửa chữa), chiều rộng của vòng găng có đường kính danh nghĩa nhỏ hơn liền kề nên được sử dụng

CHÚ THÍCH 2: Giá trị của FtFd trong bảng 7 áp dụng cho vật liệu tương tự gang xám có môđun đàn hồi điển hình (En) là 100 GN/m2. Hệ số nhân cho các loại vật liệu có môđun đàn hồi (En) khác được đưa ra trong TCVN 5735-4 (ISO 6621-4). Sử dụng giá trị lực trung bình để tính toán cho chiều rộng danh nghĩa của vòng găng (a1) và chiều dày trung bình vòng găng (h1)

CHÚ THÍCH 3: Áp dụng duy nhất tại tiêu chuẩn này, tỷ lệ Fd/Ft, trung bình được giả thiết là 2,15.