TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 1976:1988

ĐỒ HỘP

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG - QUY ĐỊNH CHUNG

Canned foods- Methods for determination of heavy metal contents -

General specifications

1. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1976-77.

2. Khi tiến hành phân tích phải dùng thuốc thử loại tinh khiết hoá học (TK.HH) hoặc tinh khiết để phân tích (TK.PT).

3. Để chuẩn bị dung dịch cũng như trong quá trình phân tích chỉ được dùng nước cất 2 lần theo TCVN 2217-77 hoặc nước đã tinh chế bằng các phương pháp khác có chất lượng tương đương.

4. Nếu không có chỉ dẫn gì khác, khi cần phải dùng cân phân tích, cân chính xác đến 0,0002g.

5. Nếu không có chỉ dẫn gì khác thì dung dịch nói trong các tiêu chuẩn này là dung dịch nước.

6. Ký hiệu dung dịch (I+1), (1+2)… số đầu chỉ thể tích hoá chất lỏng, đậm đặc, số thứ hai chỉ thể tích nước dùng để pha loãng.

7. Các chai lọ, dụng cụ thuỷ tinh trước khi dùng phải rửa bằng axit nitric đặc, nóng. Sau đó rửa bằng nước và tráng bằng nước cất 2 lần. Kiểm tra lại độ sạch của dụng cụ bằng cách lắc với dung dịch dithizon loãng (nồng độ 0,002%). Nếu dung dịch dithizon vẫn xanh thì dụng cụ đã sạch.

Tráng lại bằng nước cất trước khi dùng.

Các dung dịch chuẩn cần dùng lâu dài thì nên bảo quản trong bình polyetylen.

8. Lấy mẫu theo TCVN 4409-87.

9. Chuẩn bị mẫu theo TCVN 4413-87.