TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7107 : 2002

HƯỚNG DẪN MỨC THUỶ NGÂN METYL TRONG CÁ

Guideline levels for methylmercury in fish

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra các mức thủy ngân metyl trong cá.

2. Yêu cầu về mức thuỷ ngân metyl trong cá

Yêu cầu về mức thuỷ ngân metyl trong cá, được qui định trong bảng 1.

Bảng 1 - Các mức về thuỷ ngân metyl

Các loại cá

Mức hướng dẫn

Tất cả các loại cá, trừ cá ăn thịt

0,5 mg/kg

Cá ăn thịt (Thí dụ cá mập, cá ngừ...)

1 mg/kg

Hướng dẫn này áp dụng cho mức thuỷ ngân metyl trong cá tươi, cá đã chế biến và các sản phẩm cá trong buôn bán thương mại quốc tế. Lô hàng được coi là phù hợp với mức hướng dẫn trên nếu mức thuỷ ngân metyl trong mẫu phân tích lấy từ mẫu chung không vượt quá mức qui định ở trên. Khi lượng thuỷ ngân metyl trong sản phẩm vượt quá mức hướng dẫn thì cần có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc có hay không cho phép lưu hành sản phẩm này và được lưu hành trong điều kiện nào, và nếu cần, cơ quan có thẩm quyền phải đưa ra các khuyến cáo và về việc nghiêm cấm tiêu thụ, đặc biệt đối với các nhóm người nhạy cảm, thí dụ như phụ nữ có thai.