Thời gian trả quả cho bốn loại nghiệp dưới góc nhìn Đạo Phật

Thời gian trả quả cho bốn loại nghiệp dưới góc nhìn Đạo Phật

Tuỳ theo sức mạnh của nghiệp và cơ hội trả quả; nghiệp có những thời gian trả quả khác nhau. Nói cách khác, khi nhân duyên đủ thì quả thành, nhân duyên chưa đủ thì quả chưa thành. Chính do vậy mà có người làm ác lại sống giàu sang, sung sướng;

Sáu pháp hòa kính: Thân hành, khẩu hành, ý hành, lợi hòa, giới hòa, kiến hòa trong Đạo Phật

Bài kinh Kosambīya được tìm thấy trong Majjhima-nikāya (Trung bộ kinh), là bài pháp Đức Phật giảng nói về Lục hòa. Chuyện kể rằng, ở tịnh xá Ghosita xứ ...

Quy y Phật Bảo là gì ? Chín đức tính cao thượng của người quy y Phật Bảo

Phật là Buddha, âm là Phật-đà nghĩa là giác giả tức là bậc Giác Ngộ. Là người đã giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn, không còn bị vô minh và ái dục chi phối; ...

Mười nghiệp lành (Dasa- Kusaladhamma) đối với phật tử theo Đạo phật

Người, vật, chim muông, hoa lá, cỏ cây, lâu đài, phố thị, làng mạc... đều nương tựa trên mặt đất. Cũng vậy, chúng sanh hữu tình, các bậc trí tuệ, chư Thánh ...

Niệm Phật là gì ? Niệm Phật là niệm như thế nào ? Lợi ích của niệm Phật

Tụng kinh và niệm Phật thường đi đôi với nhau, nhưng chúng có chỗ giống nhau, có chỗ khác nhau. Tụng kinh vừa hiểu được lý nghĩa của kinh vừa đối trị với ...

Tụng Kinh là gì ? Phải tụng kinh như thế nào ? Lợi ích của tụng kinh

Tụng kinh là hai thời khóa công phu của Chư Tăng Ni và chúng điệu ở bất kỳ một ngôi chùa, tự viện nào. Hành trì hai khóa lễ kinh tụng là sinh hoạt cần thiết ...

Sám hối là gì ? Cách thức sám hối, Ý nghĩa sám hối thực hiện thế nào ?

Tất cả chúng sanh còn trôi lăn luân hồi, còn xuống lên, chìm nổi giữa dòng sinh tử ái hà; còn bập bềnh lặn hụp giữa đại dương sinh tử khổ đau; còn lang ...

Quan miệm đúng về sám hối, tụng kinh, niệm phật

Sám hối, tụng kinh, niệm Phật là những phương thức sơ đẳng nhưng vô cùng cần thiết cho tất cả những người tu Phật. Đây là hình thức có tính cách tín ngưỡng ...