Sắc lệnh quy định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, hành chính, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các chế độ lương, phụ cấp, công tác phí và những vấn đề khác có liên quan trong các bộ, nha của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà kí ban hành ngày 3.05. 1946.

Sau khi giành được độc lập (tháng 9 năm 1945), nhằm củng cố và từng bước ổn định và thống nhất bộ máy hành chính còn non trẻ của chính quyển cách mạng, nâng cao hiệu quả, năng lực điều hành đất nước, đủ sức hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề do lịch sử đặt ra là vừa phải chống đế quốc Pháp

'tra và các thanh tra; nhiệm vụ của nha thanh tra.