xâm lược và tay sai, bảo vệ chính quyển non trễ, vừa phải chống giặc đói, giặc dốt. Việc củng cố, thống nhất mô hình tổ chức của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là hết sức cần thiết và cấp bách. Với yêu cầu bức xúc đó, Sắc lệnh số 57 đã được ra đời.

Sắc lệnh gồm 5 mục và 17 điều. Điều 1 quy định "trong mỗi bộ của Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng và Thứ trưởng có một văn phòng, các nhà và có thể có một cơ quan thanh tra và một ban cố vấn". Mục I gồm 4 điều (từ Điều 2 đến Điều 5) quy định về văn phòng, chức năng của các nhân viên thuộc văn phòng bộ trưởng và văn phòng thứ trưởng, cơ cấu nhân sự cao cấp trong Văn phòng và các trường hợp ngoại lộ; vấn để bổ nhiệm, chỉ định và thời hạn giữ chức vụ, từ chức, thuyên chuyển công việc của nhân viên văn phòng là tư nhân, công chức trong văn phòng thuộc các bộ; vấn để phụ cấp, lương bổng của các nhân viên thuộc văn phòng bộ trưởng.

Mục II gồm 6 điều (từ Điều 6 đến Điều 11) quy định về các nha, cơ cấu nhân sự cao cấp trong các bộ để giúp bộ trưởng điều khiển công việc hành chính và chuyên môn; tiêu chí lựa chọn các chức vụ đối với các nhân viên cao cấp văn phòng bộ trưởng, các đồng lí sự vụ và phó đổng lí sự vụ, cũng như các vấn đề về thời hạn phục vụ của các nhân viên này khi thay đổi bộ trưởng; chế độ lương bổng của các nhân viên này. Ngoài ra, mục này còn quy định các vấn đề về quyền hạn, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các nha như: các nha sẽ do giám đốc nha quản trị, giám đốc sẽ do Sắc lệnh chỉ định theo đề nghị của bộ trưởng. Sắc lệnh sẽ do Chính phủ thông qua. Trong các nha quan trọng, có thể đặt ra một chức phó giám đốc, phó giám đốc sẽ do được bổ nhiệm bằng một nghị định.

Mục IIl gồm 2 điều (Điều 12 và Điều13) quy định về cơ quan thanh tra, việc thành lập nha thanh tra và cơ cấu thành viên; cách thức bổ nhiệm tổng thanh

Mục IV gồm 1 điều (Điều 14) quy định về lập ban cố vấn để giúp ý kiến bộ trưởng về các vấn đề chuyên môn.

Mục V gồm 2 điều (Điều 15 và Điểu 16) quy định về phụ cấp di chuyển nhân viên văn phòng, thanh tra, giám đốc các nha và cố vấn khi đi kinh lí hay đi công cán ngoài thủ đô.