Tin báo về phạm tội là thông tin về tội phạm do cơ quan, tổ chức cung cấp dùng làm cơ sở để khởi tố vụ án hình sự.

Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế khi phát hiện hoặc nhận được tố giác của công dân phải báo tin ngay về tội phạm cho cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát bằng văn bản. Các cơ quan này có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ mọi tin báo về tội phạm do cá nhân, cơ quan, tổ chức và kiến nghị khởi tố do cơ quan nhà nước gửi đến. Viện kiểm sát có trách nhiệm chuyển ngay các tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố kèm theo các tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tin báo và kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Nếu thấy không thuộc thẩm quyền điều tra của mình thì báo hoặc chuyển ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền mà không được từ chối việc tiếp nhận giải quyết tin báo về tội phạm. Trường hợp cần phải ngăn chặn ngay tội phạm thì phải có biện pháp giải quyết kịp thời. Cơ quan tiếp nhận giải quyết tin báo về tội phạm có trách nhiệm trả lời cho cơ quan, tổ chức đã cung cấp tin biết.