Quy định về lấy lời khai và nghiên cứu lời khai trong vụ án dân sự.

Việc lấy lời khai là cách thức thu thập chứng cứ được Tòa án sử dụng phổ biến nhất trong quá trình giải quyết vụ án dân sự (VADS), giúp Tòa án nắm bắt một ...

Kỹ năng nghiên cứu đơn khởi kiện trong hồ sơ vụ án dân sự.

Đơn khởi kiện là văn bản, trong đó, đương sự yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại. Việc nghiên cứu đơn khởi kiện là bước ...

Kỹ năng kiểm tra sắp xếp hồ sơ vụ án dân sự trước khi nghiên cứu.

Hồ sơ vụ án dân sự là tập hợp các giấy tờ, tài liệu cần thiết do Toà án thu thập hoặc soạn thảo trong quá trình thụ lí một vụ án dân sự. Được biết trong một ...

Những vấn đề lưu ý khi chuẩn bị nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự.

Hồ sơ vụ án dân sự là tập hợp các giấy tờ, tài liệu do Toà án thu thập hoặc soạn thảo trong quá trình thụ lí một vụ án dân sự và cần thiết cho việc giải ...

Quy định về đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.

Người đại diện theo ủy quyền là người thông qua văn bản ủy quyền thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn trong phạm vi được ủy quyền, là người nhân danh và vì lợi ...

Quy định về đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

Đại diện theo pháp luật là việc 1 người nhân danh vì lợi ích của người khác/tổ chức khác xác lập thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Đại diện ...

Bình luận về việc tiếp nhận, đánh giá, sử dụng kết luận giám định do đương sự tự mình yêu cầu trong tố tụng dân sự.

Về nguyên tắc, kết luận giám định của cơ quan giám định thực hiện theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hay do đương sự tự mình yêu cầu đều là nguồn ...

Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao đối với hoạt động giám định tư pháp

Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan cao nhất trong các cơ quan thực hiện hoạt động xét xử. Vì vậy, Tòa án nhân dân tối cao phải có trách nhiệm đối với mọi ...

Quy định về vấn đề trưng cầu giám định tư pháp trong tố tụng dân sự.

Trưng cầu giám định là hình thức do Tòa án tiến hành ra Quyết định trưng cầu giám định khi đương sự có yêu cầu hoặc khi xét thấy cần thiết. Vậy, trưng cầu ...

Quy định về mô hình tổ chức giám định tư pháp trong tố tụng dân sự.

Mô hình tổ chức giám định tư pháp đã có những đổi mới quan trọng, vừa bảo đảm sự tập trung, thống nhất trong một số lĩnh vực giám định vừa tạo điều kiện cho ...