Tăng Thanh Hà hóa thân thành cô dâu
 
Tăng Thanh Hà hóa thân thành cô dâu
 
Tăng Thanh Hà hóa thân thành cô dâu
 
Tăng Thanh Hà hóa thân thành cô dâu
 
Tăng Thanh Hà hóa thân thành cô dâu
 
Tăng Thanh Hà hóa thân thành cô dâu
 
Tăng Thanh Hà hóa thân thành cô dâu
 
Tăng Thanh Hà hóa thân thành cô dâu
 
Tăng Thanh Hà hóa thân thành cô dâu
 

 

Tăng Thanh Hà hóa thân thành cô dâu
 

 

Ảnh: Phạm Hoài Nam
Stylist: Quang Tuyến