Tính hợp thức của các cổ tức (REGULARITY OF DIVIDENDS) là mức chi trả cổ tức cố định được dựa vào sự tin tưởng của cổ đông.

A fixed rate of dividend payments upon which stockholder confidence is based.