1. Tình tiết giảm nhẹ vi phạm hành chính

Trong xử phạt vi phạm hành chính, những tình tiết sau được coi là tỉnh tiết giảm nhẹ:

1) Người vi phạm đã ngăn chặn, giảm bớt tác hại của vì phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bổi thường thiệt hại;

2) Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra;

3) Người vi phạm là phụ nữ có thai, người già yếu, người có bệnh hoặc tàn tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

4) Vi phạm do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không tự mình gây ra hoàn cảnh đó;

5) Vị phạm do trình độ lạc hậu.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, ngoài các tình tiết nêu trên, Chính phủ có thể quy định tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ tại các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính.

2. Biện pháp thay thế xử lí vi phạm hành chính (xử lí chuyển hướng)

>> Xem thêm:  Tàng trữ trái phép tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là gì ?

Đối tượng bị áp dụng biện pháp này là người chưa thành niên vi phạm hành chính trong những trường hợp đặc biệt mà pháp luật quy định người có thẩm quyền không cần phải xử phạt hành chính hoặc áp dụng biện pháp xử lí hành chính (Xem: Các Điều từ 138 đến 140 Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 và Điều 139 Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012). Các biện pháp thay thế xừ lí vi phạm hành chính bao gồm:

- Biện pháp nhắc nhở: Đây là biện pháp được áp dụng thay thế cho biện pháp xử phạt cảnh cáo áp dụng đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính “đã tự nguyện khai báo, thành thật hổi lỗi về hành vi vi phạm của mình’’.

- Biện pháp quản lí tại gia đình: Đây là biện pháp được áp dụng thay thế cho biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi hai lần ttở lên ttong sáu tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự với điều kiện (Xem: Điều 140 Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012):

+ Đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình;

+ Môi trường sống của gia đình thuận lợi cho việc áp dụng biện pháp này;

+ Cha mẹ hoặc người giám hộ có đủ điều kiện thực hiện công việc quản lí và tự nguyện thực hiện công việc quản lí.

3. Các biện pháp xử lý hành chính

3.1 Giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Biện pháp này do chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định áp dụng đối với những đối tượng vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 90 Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 để quản lí giáo dục họ tại nơi cư trú ữong thời hạn từ ba tháng đến sáu tháng. Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức, phối hợp với cơ quan, tổ chức xã hội, đơn vị dân cư ở cơ sở và gia đình quản lí, giáo dục những đổi tượng vi phạm pháp luật nhằm giúp đỡ họ sửa chữa sai phạm để họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống cộng đồng.

Đổi tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn bao gồm:

>> Xem thêm:  Tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính là gì ? Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm hình sự

- Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có giáo dục hướng nghiệp, học nghề, sinh hoạt, giáo dục dưới sự quản lí, giáo dục của nhà trường.

Theo quy định của pháp luật, đối tượng bị đưa vào trường giáo dưỡng bao gồm:

- Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự;

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý quy định tại Bộ luật hình sự;

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị ttấn;

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng thực hiện hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đanh bạc nhỏ, gây rối trật tự công cộng mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Biện pháp này không được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

- Người không có năng lực ttách nhiệm hành chính;

- Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

- Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

>> Xem thêm:  Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là gì ? Thủ tục thi hành quyết định xử phạt hành chính

2.2 Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Biện pháp xử lí hành chính này do tòa án nhân dân cấp huyện quyết định áp dụng đối với những người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài, tài sản,

-Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được uỷ ban nhân dân cấp xã noi người đó cư trú xác nhận.

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)

>> Xem thêm:  Xử lý vi phạm hành chính là gì ? Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính