>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp năm 2014

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần:

a. Hồ sơ thành lập bao gồm:

Điều 23, Luật doanh nghiêp 2014 quy định về hồ sơ đăng ký công ty cổ phần như sau:
Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

b. Tổ chức muốn góp vốn vào công ty cổ phần:

Căn cứ theo điểm b, khoản 4, điều 23, Luật doanh nghiệp 2014 quy định tổ chức muốn góp vốn cần có:

- Quyền định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức

- Văn bản ủy quyền.

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn

Vì vậy Công ty của bạn muốn góp vốn vào công ty cổ phần phải có quyết định đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần và Giấy ủy quyền người đại diện đứng ra sở hữu cổ phần của công ty.

c. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

- Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
- Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

2.2. Mẫu hồ Quyết định góp vốn vào công ty cổ phần:

CÔNG TY TNHH.........

Số:……/QĐ-............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng….năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ Phần..............

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH.........

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ theo Điều lệ Công ty TNHH.............;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận góp vốn vào Công ty Cổ Phần..........với tỷ lệ như sau:

Tổng vốn điều lệ mới của Công ty Cổ Phần.................là: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng), trong đó Công ty TNHH................... góp 25% tương đương 1.250.000.000 (Một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

Điều 2: Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH..................... tại Công ty Cổ Phần............... cụ thể như sau:

Ông Lưu Văn T, quốc tịch Việt Nam, chứng minh nhân dân số:..........................., cấp ngày: 06/09/2016, nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn. Đại diện 25% phần vốn của Công ty TNHH................................. tại Công ty Cổ Phần........................., tham gia hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần.....................

Điều 3: Ông Lưu Văn T chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ Phần....................... theo quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty TNHH..............

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ này ký./.

Nơi nhận:

  • Ban giám đốc;
  • Hội đồng thành viên;
  • Ông Lưu Văn T;

TỔNG GIÁM ĐỐC

...................................

2.3. Mẫu giấy ủy quyền:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày…tháng….năm 2019, tại trụ sở Công ty TNHH................, địa chỉ:...................................................., chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN: CÔNG TY TNHH......................

Mã số doanh nghiệp:.............................

Địa chỉ:............................................................................................

Đại diện: Ông/ bà.................................. Chức danh: Tổng Giám đốc

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: Ông Lưu Văn T

Sinh ngày:...................... Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:........................... Cấp ngày: 06/09/2016,

Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Bản Mè, xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn:

Điều 1: Nội dung ủy quyền và số lượng người đại diện theo ủy quyền:

  1. Nội dung:

Công ty TNHH.................... ủy quyền cho ông Lưu Văn T là đại diện 25% phần vốn của Công ty TNHH...............tại Công ty Cổ Phần................................, tham gia hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần.........................(Tổng vốn điều lệ mới của Công ty Cổ Phần......................... là: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng), trong đó Công ty TNHH................................ góp 25% tương đương 1.250.000.000 (Một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

  1. Số lượng người đại diện theo ủy quyền: 01

Điều 2: Ông Lưu Văn T được đại diện Công ty TNHH................. thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ Phần.........................theo quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty TNHH.....................

Điều 3: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?