Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.0159.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.0159

-----------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

 

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,

sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

 

 

1. Họ và tên (chữ in hoa)................................ 2. Nam ...   Nữ .......      

3. Sinh ngày........tháng..........năm........ Nơi sinh (tỉnh, TP)................

4. Giấy CMND số............. Ngày cấp....../....../.......... Nơi cấp (tỉnh, TP)....

5. Dân tộc...................6. Tôn giáo. ......................7. Số điện thoại.................

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)....................................................

9. Địa chỉ tạm trú (nếu có)...................................................

>> Xem thêm:  Chính thể quân chủ chuyên chế là gì ? Sự hình thành, phát triển chính thể quân chủ chuyên chế

………………………………………………….……….......…

10. Nghề nghiệp ....................11. Tên và địa chỉ cơ qua (nếu có)...............

..............................................................................................

12. Cha: họ và tên ...................sinh ngày ...../......./..........

      Mẹ: họ và tên ...................sinh ngày........./........../............

      Vợ /chồng: họ và tên...................sinh ngày........./........../.........

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số..........cấp ngày...../...../.....

14. Nội dung đề nghị(2) ..................................................

     15. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):

            Họ và tên (chữ in hoa).. .............................................Nam ......  Nữ .....

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành - Cách hướng dẫn viết công văn

            Sinh ngày.......tháng.......năm............ Nơi sinh (tỉnh, TP).....................

            Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

 

 

                                             Xác nhận                                                             

 

           của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn hoặc             Làm tại........ngày...... tháng.....năm........   

           của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác(3)                   Người đề nghị                             

          (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm:  Số điện thoại luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài

 

 

 

 

        

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

.......................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

 

Chú thích:

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại

 

(1) Nộp 04 ảnh, mỗi tờ khai dán 1 ảnh vào khung, 2 ảnh để rời.

(2) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con); cấp đổi hộ chiếu; thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong hộ chiếu; bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha/ mẹ; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

(3) Trưởng Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với các trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi.

   Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó xác nhận.

 

------------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

8. Dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài 1900.0159;

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại