ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4938/TTr-UBND

Biên Hòa, ngày 22 tháng 06 năm 2010

TỜ TRÌNH

VỀ KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰNGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2011

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chínhphủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chínhphủ quy định cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chínhphủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộtrưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hànhchính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biênchế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày05/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sựnghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày28/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sựnghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực hiện biên chế củacác cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và khả năng ngân sách của địaphương;

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, khóaVII, kỳ họp thứ 19 tình hình sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010 và trìnhHội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng biên chế hành chính và biên chế sự nghiệpnăm 2011 như sau:

I. Tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp và biênchế dự phòng năm 2010:

1. Ngày 16/7/2009, tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa VII đã thông qua Nghị quyết số 139/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính vàbiên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2010 như sau:

a) Chỉ tiêu biên chế năm 2010: 42.406 chỉ tiêu

- Biên chế hành chính: 3.395 chỉ tiêu

- Biên chế sự nghiệp: 39.011 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp y tế: 7.089 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 30.171 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch: 579 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp khác: 1.172 chỉ tiêu

b) Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ: 3.625 chỉ tiêu

- Khối hành chính: 265 chỉ tiêu

- Khối sự nghiệp: 3.360 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp y tế: 253 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 2.890 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch108 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp khác: 109 chỉ tiêu

c) Cho phép dự phòng: 1.381 chỉ tiêu

- Biên chế hành chính: 110 chỉ tiêu

- Biên chế sự nghiệp: 1.271 chỉ tiêu

2. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vàcăn cứ tình hình thực tế có một số đơn vị mới thành lập hoặc tăng thêm chứcnăng, nhiệm vụ như thành lập Thanh tra Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chi cụcQuản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Xúc tiến Du lịchthuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyềnthông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, chuyển Trường bán công Nguyễn ĐìnhChiểu thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sang trường công lập…; ngày 23/12/2009, Chủtịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3809/QĐ-UBND về việc giao chỉtiêu biên chế hành chính sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2010cho các cơ quan, đơn vị với tổng biên chế là 46.132 chỉ tiêu (gồm 42.500biên chế và 3.632 hợp đồng), tăng 101 chỉ tiêu (gồm 94 biên chế và 07 hợp đồng)so với kế hoạch và sử dụng từ nguồn biên chế dự phòng được HĐND tỉnh thông qua.

Trong 06 tháng đầu năm, một số cơ quan mới thành lập nhưĐội Thanh tra Xây dựng cấp huyện, chuyển lớp từ Trường THCS Nguyễn Văn Trỗihuyện Trảng Bom sang Trường THCS và THPT Bàu Hàm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạohoặc giải thể Ban Quản lý Khám chữa bệnh người nghèo thuộc Sở Y tế… Do đó, UBNDtỉnh đã điều chỉnh biên chế đối với các đơn vị cho phù hợp với thực tế, đồngthời, bổ sung thêm 34 chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan, đơn vị để đảm bảo chocác đơn vị mới thực hiện nhiệm vụ được giao.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã giao chocác cơ quan, đơn vị trong tỉnh là 46.166 chỉ tiêu (gồm 42.532 biên chế và 3.634hợp đồng). Cụ thể như sau:

a) Chỉ tiêu biên chế năm 2010: 42.532 chỉ tiêu

- Biên chế hành chính: 3.441 chỉ tiêu

- Biên chế sự nghiệp: 39.091chỉ tiêu

+ Sự nghiệp y tế: 7.086 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 30.229 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch: 590 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp khác: 1.186 chỉ tiêu

b) Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ: 3.634 chỉ tiêu

- Khối hành chính: 267 chỉ tiêu

- Khối sự nghiệp: 3.367 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp y tế: 253 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 2.895 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch: 109 chỉ tiêu

+ Sự nghiệp khác: 110 chỉ tiêu

Trong đó sử dụng 135 chỉ tiêu biên chế dự phòng được Hộiđồng nhân dân tỉnh thông qua (khối hành chính là 48 chỉ tiêu và khối sự nghiệplà 87 chỉ tiêu).

3. Biên chế dự phòng cấp xã năm 2010

Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 16/7/2009 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua kế hoạch biên chế hành chính vàbiên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2010, trong đó Hội đồng nhân dân tỉnh chophép Ủy ban nhân dân tỉnh dự phòng kinh phí cho 200 định suất chức danh cán bộchuyên trách và công chức cấp xã cho các huyện, thị xã, thành phố trong năm2010 để bố trí thay thế cán bộ, công chức cấp xã trong thời gian đi đào tạochuẩn hóa trình độ theo quy định.

Ngày 15/01/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 356/UBND-VX triển khai biên chế dự phòng cho công chức cấp xã thuộc 09 đơn vị,gồm các huyện: Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc,Cẩm Mỹ, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (riêng huyện Long Thành vàhuyện Thống Nhất do không có nhu cầu đào tạo nên không bố trí biên chế dựphòng), cụ thể như sau:

- Thành phố Biên Hòa: 47 định suất

- Thị xã Long Khánh: 11 định suất

- Huyện Nhơn Trạch: 08 định suất

- Huyện Vĩnh Cửu: 13 định suất

- Huyện Trảng Bom: 05 định suất

- Huyện Định Quán: 31 định suất

- Huyện Tân Phú: 21 định suất

- Huyện Xuân Lộc: 28 định suất

- Huyện Cẩm Mỹ: 36 định suất

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, các địaphương không tuyển dụng được cán bộ để thay thế cán bộ công chức đi đào tạochuẩn hóa và nâng cao trình độ. Vì vậy, đến thời điểm này, các địa phương chưasử dụng biên chế dự phòng năm 2010.

II. Kế hoạch biên chế năm 2011:

Theo quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010của Chính phủ về quản lý biên chế công chức thì biên chế công chức do Bộ Nội vụquyết định giao hàng năm sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hội đồngnhân dân tỉnh quyết định biên chế công chức cho các đơn vị trong tỉnh trong sốbiên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh đãthực hiện vượt so với biên chế Bộ Nội vụ giao là 181 chỉ tiêu. Vì vậy, kế hoạchbiên chế năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ tập trung xem xét tăng biên chế đốivới những cơ quan, đơn vị có tăng thêm chức năng, nhiệm vụ hoặc thành lập mớitổ chức.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóaVII, kỳ họp thứ 19 phê chuẩn tổng biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp năm2011 như sau:

1. Chỉ tiêu biên chế:

1.1. Biên chế hành chính: 3.475 chỉ tiêu, tăng 34 chỉ tiêuso với năm 2010. Cụ thể như sau:

a) Cấp tỉnh: Tăng 22 chỉ tiêu (gồm tăng 32 chỉ tiêu vàgiảm 10 chỉ tiêu).

 - Tăng 32 chỉ tiêu gồm:

+ Tăng 06 chỉ tiêu do thành lập tổ chức mới như phòng Bìnhđẳng giới thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; phòng Quản lý kiến trúc vàPhát triển đô thị thuộc Sở Xây dựng.

+ Tăng 10 chỉ tiêu do tăng cường công tác thanh tra tại Thanhtra tỉnh do tăng Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, tăng nhiệm vụ Thanh tra công vụ theoLuật Cán bộ, công chức và tăng khối lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo.

+ Tăng 16 chỉ tiêu do tăng nhiệm vụ và tăng khối lượng côngviệc ở một số cơ quan gồm Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Ban Quản lý cácKhu công nghiệp.

 - Giảm 10 chỉ tiêu: Do 01 biên chế lái xe tại Văn phòngĐoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, 01 biên chế phục vụ tại Văn phòng UBNDtỉnh nghỉ hưu; chuyển 08 biên chế làm nhiệm vụ kiểm định chất lượng tại Chi cụcTiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ sang Trung tâmỨng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

b) Cấp huyện: Tăng 12 chỉ tiêu với các lý do sau:

- Tăng 05 chỉ tiêu do bổ sung cho các phòng Kinh tế, Quản lýĐô thị, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra thành phố Biên Hòado chuyển 04 xã Phước Tân, Tam Phước, An Hòa, Long Hưng từ huyện Long Thành vềthành phố Biên Hòa.

- Tăng 04 chỉ tiêu do bổ sung cho phòng Tài nguyên và Môitrường các huyện Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Thống Nhất để thực hiện nhiệmvụ theo dõi lĩnh vực môi trường.

- Tăng 01 chỉ tiêu do tăng cường công tác Thanh tra choThanh tra huyện Định Quán.

- Tăng 01 chỉ tiêu cho phòng Quản lý Đô thị huyện Nhơn Trạchđể theo dõi hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn huyện.

- Tăng 01 chỉ tiêu do bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện ThốngNhất.

1.2. Biên chế sự nghiệp: 40.132 chỉ tiêu, tăng 1.041 chỉtiêu so với năm 2010. Cụ thể như sau:

1.2.1. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 30.412 chỉ tiêu, tăngso với năm 2010 là 183 chỉ tiêu do tăng định mức theo quy mô trường, lớp. Năm2011 toàn ngành tăng 05 trường và 372 lớp. Cụ thể như sau:

a) Khối các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng 32chỉ tiêu chủ yếu cho các Trường Cao đẳng Sư phạm để chuẩn bị điều kiện nâng cấplên Trường Đại học, Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp Nhơn Trạch do tăngchỉ tiêu học sinh và Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm mới thànhlập.

b) Khối các trường trực thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạocấp huyện: Kế hoạch năm 2011 tăng 151 chỉ tiêu so với năm 2010 do tăng theo sốlượng trường lớp. Năm 2011 tăng 04 trường gồm:

- Huyện Nhơn Trạch: Tăng 01 trường mẫu giáo do tách TrườngMẫu giáo Vĩnh Thanh thành Mẫu giáo Vĩnh Thanh 1 và Mẫu giáo Vĩnh Thanh 2;

- Huyện Định Quán: Tăng 02 trường gồm 01 trường mầm non dotách Mầm non Thanh Sơn thành Mầm non Thanh Sơn 1 và Mầm non Thanh Sơn 2, 01 TrườngTiểu học Lê Lợi;

- Huyện Cẩm Mỹ: Tăng 01 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi.

1.2.2. Sự nghiệp y tế:

Theo quy định, biên chế sự nghiệp y tế được thực hiện theoThông tư Liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế, Bộ Nộivụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước.

Kế hoạch biên chế năm 2011 đối với sự nghiệp y tế được xâydựng trên cơ sở định mức quy định và áp dụng theo số dân được công bố ngày01/4/2009 và theo chỉ tiêu giường bệnh đã được giao năm 2010 với tổng số biênchế là 7.909 chỉ tiêu, tăng so với năm 2010 là 823 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

a) Tuyến tỉnh: Tăng 481 chỉ tiêu, gồm:

- Khối bệnh viện: Tăng 441 chỉ tiêu do tăng 280 giường bệnhvà Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất nâng từ hạng II lênhạng I.

- Khối trung tâm: Tăng 40 chỉ tiêu do tăng 10 giường bệnh vàtăng theo dân số.

b) Tuyến huyện: Tăng 237 chỉ tiêu, gồm:

- Khối bệnh viện: Tăng 199 chỉ tiêu do tăng 220 giường bệnh.

- Khối Trung tâm Y tế dự phòng: Tăng 35 chỉ tiêu do tăngtheo dân số.

- Khối Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện: Tăng03 bổ sung cho Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Biên Hòa do dân sốđông.

c) Tuyến xã (các Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế dự phòng): Tăng105 chỉ tiêu do tăng theo dân số.

1.2.3. Sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch:

Kế hoạch biên chế năm 2011 là 603 chỉ tiêu, tăng so với năm2010 là 13 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

a) Cấp tỉnh: Bổ sung 04 chỉ tiêu cho Bảo tàng tỉnh để thựchiện Đề án Xây dựng các Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phivật thể các dân tộc Việt Nam.

b) Cấp huyện: Tăng 09 chỉ tiêu do thành lập Nhà Văn hóahuyện Xuân Lộc, Thư viện huyện Long Thành, Thư viện huyện Thống Nhất và bổ sungLãnh đạo cho Văn miếu Trấn Biên thành phố Biên Hòa, bổ sung cho Đội Thông tinlưu động thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Nhơn Trạch.

1.2.4. Sự nghiệp khác: Kế hoạch biên chế năm 2011 là 1.208chỉ tiêu, tăng so với năm 2010 là 22 chỉ tiêu. Trong đó:

a) Cấp tỉnh: Tăng 19 chỉ tiêu do tăng 24 chỉ tiêu và giảm 05chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Tăng 24 chỉ tiêu, gồm: Tăng 16 chỉ tiêu cho Trung tâm Ứngdụng Công nghệ sinh học do tiến hành triển khai các dự án theo đề án thành lậpvà tăng 08 chỉ tiêu Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ do chuyển biênchế từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng sang (nhận nhiệm vụ kiểm địnhchất lượng từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng).

- Giảm 05 chỉ tiêu của Trung tâm Giáo dục lao động xã hộithuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do chuyển sang hợp đồng theo nhu cầuthực tế tại đơn vị.

b) Cấp huyện: Tăng 03 chỉ tiêu do bổ sung cho Trung tâm Đầutư Phát triển Cụm công nghiệp huyện Nhơn Trạch và Kho Lưu trữ huyện Vĩnh Cửu.

2. Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ:

Kế hoạch năm 2011 là 3.864 chỉ tiêu, tăng so với năm 2010 là230 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

2.1. Khối quản lý Nhà nước: 275 chỉ tiêu, tăng 08 chỉ tiêu

- Cấp tỉnh: Tăng 05 chỉ tiêu do bổ sung bảo vệ, tạp vụ cho cáccơ quan như Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh(chuyển biên chế sang hợp đồng), Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Giáodục và Đào tạo.

- Cấp huyện: Tăng 03 chỉ tiêu do bố trí bảo vệ cho các phòngY tế, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Mỹ vì có trụ sở riêng, bổ sung bảovệ cho Văn phòng HĐND & UBND huyện Long Thành.

2.2. Khối sự nghiệp: 3.589 chỉ tiêu, tăng 222 chỉ tiêu

2.2.1. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 3.057 chỉ tiêu, tăng 162chỉ tiêu so với năm 2010 do tăng theo số lượng trường lớp.

2.2.2. Sự nghiệp y tế: 283 chỉ tiêu, tăng so với năm 2010 là30 chỉ tiêu do tăng định biên theo số dân và quy mô giường bệnh.

2.2.3. Sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch: 133 chỉ tiêu,tăng so với năm 2010 là 24 chỉ tiêu do hợp thức hóa số bảo vệ, tạp vụ, chăm sócsân cỏ của Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh (trước đây hợp đồng thời vụ) và bổsung bảo vệ, phục vụ cho một số đơn vị cấp huyện do mới thành lập và do xâydựng trụ sở mới như Nhà Văn hóa huyện Xuân lộc, Thư viện huyện Long Thành, ĐàiTruyền thanh huyện Vĩnh Cửu hoặc bố trí bảo vệ, phục vụ cho Trung tâm Văn hóaThông tin huyện Định Quán, Đài Truyền thanh huyện Tân Phú, Đài Truyền thanhhuyện Nhơn Trạch.

2.2.4. Sự nghiệp khác: 116 chỉ tiêu, tăng 06 chỉ tiêu so vớinăm 2010 do tăng 05 chỉ tiêu của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (chuyển từbiên chế sang hợp đồng) và tăng 01 chỉ tiêu cho Kho Lưu trữ huyện Vĩnh Cửu.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

III. Đối với các tổ chức hội:

Thực hiện khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 16/7/2009của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế hành chính và biên chế sựnghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2010; ngày 26/01/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai banhành Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2010 đốivới các tổ chức hội trước đây đã được Nhà nước giao biên chế với tổng sốlà 82 chỉ tiêu, bao gồm: Hội Nhà báo 03, Hội Văn học nghệ thuật 03, Hội Luậtgia 02, Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật 03, Hội Người mù 04, Hội Chữthập đỏ 50 (trong đó: Cấp tỉnh 12, cấp huyện 38), Liên minh Hợp tác xã 17.

Theo quy định tại Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày29/01/2003 và Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủthì ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí theo số biên chế đối với các hội trênđến hết năm 2010, sau năm 2010 chuyển sang hình thức hỗ trợ kinh phí theo nhiệmvụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước.

Tuy nhiên, ngày 21/4/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, trong đó có quyđịnh áp dụng đối với các hội có tính chất đặc thù “Các hội có tính chất đặc thùđược cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao…, việc cấp kinh phí hoạtđộng theo số biên chế được giao... do Thủ tướng Chính phủ quyết định” và “Hộicó tính chất đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định”. Hiện nay Chính phủ chưaquy định cụ thể về hội đặc thù.

Vì vậy, trong khi chờ các văn bản hướng dẫn, Ủy ban nhân dântỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh tạm thời giữ nguyên việc hỗ trợ kinh phíhoạt động cho các tổ chức hội trên như năm 2010.

IV. Biên chế dự phòng::

Để có biên chế kịp thời bổ sung cho các đơn vị sự nghiệpthành lập hoặc phát sinh nhiệm vụ trong năm 2011 nhằm tạo điều kiện cho các đơnvị hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép dựphòng 1% trên tổng trên tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 là 430 chỉ tiêu, trongđó có dự phòng cho các tổ chức sau:

- Thành lập Kho Lưu trữ cấp huyện trực thuộc Ủy ban nhân dânhuyện: 5 x 10 huyện = 50 chỉ tiêu (trừ huyện Vĩnh Cửu đã xây dựng Kho Lưu trữ);

- Trung tâm Lưu trữ cấp tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ: 04 chỉtiêu thực hiện đề án số liệu hóa tài liệu;

- Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch vàĐầu tư: 02 chỉ tiêu;

- Ngành giáo dục và đào tạo: 210 chỉ tiêu (gồm 10 chỉ tiêucho Trường Trung học Kinh tế chuẩn bị nâng cấp lên trường cao đẳng, 69 chỉ tiêucho Trung tâm Giáo dục Thường xuyên áp dụng theo định mức quy định, 17 chỉ tiêucho Trường CĐSP nâng lên đại học, còn lại dự phòng cho các trường thành lập vàphát sinh trong năm học 2011 - 2012).

Ngày 08/3/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức bãi bỏ những quy định về biên chếcông chức tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2003 về phâncấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước, theo đó quy định biên chếcông chức do Bộ Nội vụ quyết định giao hàng năm sau khi được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định biên chế công chức cho các đơnvị trong tỉnh trong số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao (quy địnhcũ là Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua biên chế hành chính trước khi báo cáo BộNội vụ). Đối tượng công chức bao gồm cả người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cônglập được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (quy định cũ đối tượng nàylà viên chức), đối tượng cán bộ thuộc biên chế cán bộ được thực hiện theo quyđịnh của pháp luật và do cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam quyếtđịnh. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn về các vấn đề trên.

Vì vậy, trong khi chờ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ủyban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn thực hiện theo quy định cũlà thông qua kế hoạch biên chế hành chính như thường lệ, khi có quy định cụ thểvà Bộ Nội vụ giao biên chế năm 2011 thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo vàtrình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định giao biên chế công chức năm2011 cho các đơn vị theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xemxét, phê chuẩn tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm2011./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái