BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2989/TM-QLCL

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2002

TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾTTHI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRONG NƯỚC VÀHÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Kínhgửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chương trình xây dựng phápluật năm 2002 của Chính phủ, nhằm quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại vàPháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999, Bộ Thương mại đã được giao chủ trì soạnthảo Nghị định về quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ Thương mại xin kính trình Thủtướng Chính phủ dự thảo Nghị định và xin giải trình như sau:

I- VỀ SỰ CẦNTHIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Luật Thương mại có hiệu lực từ ngày01/01/1998 đã có quy định về nhiệm vụ quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóalưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Khoản 6 Điều 245 và Điều246).

Năm 1999, Uỷ ban Thường vụ Quốc hộiđã ban hành Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa nêu ra nhiều chế định cụ thể, songcòn tồn tại một số vấn đề sau cần được sửa đổi, bổ sung:

1- Việc bắt buộc áp dụngTiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn ngành chưa thật phù hợp trong hoàn cảnhhiện nay, khi nước ta đã chuyển sang cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế.

Hiện nay trên Thế giới đang diễn rahai quá trình:

Một mặt chất lượng hàng hóa tuỳ thuộcvào nhu cầu của thị trường biến đổi không ngừng; dưới tác động của những tiếnbộ khoa học công nghệ, chất lượng hàng hóa càng thay đổi nhanh chóng. Việc địnhra và đòi hỏi áp dụng một cách cứng nhắc bộ Tiêu chuẩn Quốc gia và Tiêu chuẩnngành không còn phù hợp.

Mặt khác, các nước lại có khuynhhướng đề ra nhiều Tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh môi trường, bản quyền, tài sảntrí tuệ... cho phù hợp với đòi hỏi của cuộc sống, đồng thời cũng nhằm tạo racác rào cản trá hình nhằm bảo hộ sản xuất trong nước.

Nước ta đang trong quá trình hội nhậpkinh tế quốc tế, do đó cũng cần làm theo hướng này.

2- Thiếu các quy địnhvề chất lượng và loại hình hoạt động dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa.

Hoạt động dịch vụ chứng nhận chấtlượng hàng hóa bao gồm việc chứng nhận chất lượng mẫu hàng; chứng nhận chấtlượng, số lượng và các yếu tố liên quan đến chất lượng lô hàng; chứng nhậnphương pháp quản lý bảo đảm chất lượng của hàng hóa như ISO 9000, TQM, HACCP,GMP,... (gọi chung là chứng nhận chất lượng).

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 12/4/1999 về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa. Tuy nhiên,phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 20/1999/NĐ-CP chỉ bao gồm việc quản lý hànhchính hoạt động kinh doanh giám định chứng nhận số lượng, chất lượng và các yếutố khác có liên quan của lô hàng, song chưa nêu các quy định để quản lý nănglực và chất lượng hoạt động của dịch vụ giám định về số lượng và chất lượnghàng hóa; các quy định quản lý các hoạt động dịch vụ chứng nhận phương phápquản lý chất lượng hàng hóa. Ngoài ra, cần có pháp luật điều chỉnh việc côngnhận các tổ chức chứng nhận nước ngoài và thừa nhận kết quả chứng nhận của nhautheo các Hiệp định về công nhân và thừa nhận lẫn nhau của WTO, APEC......

3- Chưa phân định rõràng chức năng quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hóa lưu thông trongnước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 245 và 246 Luật Thương mại quyđịnh Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc quản lý Nhà nước vềthương mại, trong đó có nội dung quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trongnước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa lại quyđịnh Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủthống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa. Sự trùng chéo này gây rakhông ít trở ngại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của thương nhân, làm chohiệu quả quản lý nhà nước không đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Hơn nữa, công tác thanh tra, kiểmtra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về chất lượng hàng hóa lưu thông trongnước cũng chưa được phân định cụ thể, từ đó dẫn đến tình trạng một loại hànghóa phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của nhiều lực lượng khác nhau, gây cản trởcho lưu thông hàng hóa và hoạt động của thương nhân. Do đó, Chính phủ cần cóquy định cụ thể về chất lượng quản lý Nhà nước đối với hàng hóa lưu thông trongnước cũng như xuất khẩu, nhập khẩu.

4- Việt Nam đã gianhập ASEAN, ký Hiệp định Thương mại với Hoa Kỳ và đang đàm phán gia nhập WTO.Pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật về chất lượng hàng hóa lưu thôngtrong nước và xuất nhập khẩu nói riêng cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợpvới các nguyên tắc và quy định của các cam kết song phương và đa phương.

Từ những lý do trên, để hoàn chỉnh hệthống pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa của nước ta cần có Nghị định quyđịnh chi tiết về quản lý chất lượng hàng hóa theo Luật Thương mại và Pháp luậtChất lượng hàng hóa.

II- NGUYÊN TẮCSOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

Việc soạn thảo Nghị định quy định chitiết thi hành Luật Thương mại tuân thủ theo các nguyên tắc cơ bản sau:

1- Tuân theo các quy định của LuậtThương mại phù hợp với việc làm rõ thêm các quy định của Pháp lệnh Chất lượnghàng hóa năm 1999.

2- Điều chỉnh các quy định pháp luậthiện hành cho phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường cũng như thông lệquốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thônghàng hóa trong nước và quốc tế, phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

3- Làm rõ những nội dung liên quanđến công tác quản lý nhà nước về dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa lưuthông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4- Phân định rõ chức năng quản lý Nhànước giữa các cơ quan có liên quan đối với chất lượng hàng hóa lưu thông trongnước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

III- BỐ CỤC CỦANGHỊ ĐỊNH

Nghị định bao gồm 5 Chương và 19Điều, được trình bày cụ thể như sau:

- Chương I “Những quy định chung” (5điều) bao gồm những nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tráchnhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến chất lượng hàng hóa lưu thông trongnước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Chương II “Những quy định cụ thể vềquản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu” (8 điều) bao gồm các nội dung về quy định áp dụng “Tiêu chuẩn kỹ thuật”;“Các quy định kỹ thuật hoặc quy định có liên quan” đến chất lượng; công bố chấtlượng hàng hóa; chứng nhận chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước; chất lượnghàng hóa nhập khẩu để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam; chất lượng hàng hóa củaViệt Nam xuất khẩu ra nước ngoài; tổ chức thực hiện dịch vụ chứng nhận chấtlượng hàng hóa; quyền và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện dịch vụ chứng nhận chấtlượng hàng hóa; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về chấtlượng hàng hóa.

- Chương III “Quản lý Nhà nước vềchất lượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” (2điều), bao gồm nội dung Quản lý Nhà nước, cơ quan Quản lý Nhà nước.

- Chương IV “Khen thưởng và xử lý viphạm” (2 điều)

- Chương V “Điều khoản thi hành” (2điều).

IV- MỘT SỐ NỘIDUNG CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH

1- Phạm vi điềuchỉnh của Nghị định là quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về quản lýchất lượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối tượng áp dụng bao gồm hàng hóalưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các tổ chức, cá nhânkinh doanh hàng hóa và tổ chức thực hiện dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa.

2- Nghị định quyđịnh vấn đề áp dụng các Tiêu chuẩn kỹ thuật; các Quy định kỹ thuật hoặc quyđịnh có liên quan đến chất lượng theo hướng: Các thương nhân có quyền tự lựachọn Tiêu chuẩn kỹ thuật để áp dụng cho hàng hóa của mình, trừ Quy định kỹthuật và các quy định có liên quan đến chất lượng mà pháp luật bắt buộc áp dụng(gọi là Quy định kỹ thuật). Các Quy định kỹ thuật được giới hạn trong “hànhlang an toàn”, tức là nhằm bảo đảm an toàn, sức khoẻ con người; an toàn cho vậtnuôi, cây trồng và môi trường; chống gian lận thương mại; giữ gìn an ninh quốcgia và giá trị văn hoá truyền thống.

Quy định như trong dự thảo Nghị địnhvừa tạo điều kiện cho thương nhân phát huy tính năng động và tự chủ của mình,vừa bảo đảm sự quản lý của Nhà nước ở mức độ hợp lý.

3- Nghị định làm rõhoạt động chứng nhận chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước bao gồm: chứngnhận chất lượng của mẫu hàng; chứng nhận chất lượng, số lượng và các yếutố liên quan đến chất lượng của lô hàng; chứng nhận phương pháp quản lý bảo đảmchất lượng của hàng hóa.

Nghị định đưa ra quy định: hàng hóacó liên quan đến “hành lang an toàn” phải được kiểm tra nhà nước về chất lượngtrước khi đưa ra lưu thông trong nước; nếu đã được chứng nhận phù hợp chấtlượng và phù hợp với phương pháp quản lý chất lượng như ISO 9000, TQM, HACCP,GMP,... thì được miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng, trừ các trường hợp hànghóa nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chất lượng. Quy định này là mộtbước cải cách trong lĩnh vực chất lượng, tạo điều kiện cho sự lưu thông hànghóa, đồng thời chuyển từ phương thức quản lý thụ động, chỉ chú ý kiểm tra chấtlượng hàng hóa tại đầu ra của sản xuất hoặc thanh tra, kiểm tra chất lượng hànghóa tràn lan trên thị trường sang phương thức khuyến khích thương nhân áp dụngcác phương pháp quản lý bảo đảm chất lượng hàng hóa như ISO 9000, TQM, HACCP,GMP,... và quản lý các tổ chức thực hiện dịch vụ kỹ thuật chứng nhận chất lượng.

Kiểm tra nhà nước về chất lượng chỉthực hiện đối với các yếu tố gây ảnh hưởng đến an toàn, sức khoẻ con người; gâymất an toàn vật nuôi, cây trồng và môi trường; gian lận thương mại; ảnh hưởngđến an ninh quốc gia và giá trị văn hóa truyền thống. Quy định này nhằm khắcphục tình trạng hiện nay, khi việc kiểm tra Nhà nước theo danh mục hàng hóa gâykhó khăn và tạo ra chi phí quá lớn đối với cả thương nhân và cơ quan kiểm tra.Theo tinh thần đó, Nghị định quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng và yêucầu kỹ thuật tương ứng với từng loại hàng hóa cần thiết phải kiểm tra Nhà nướcvà giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quy định cụthể. Điều này có nghĩa là, việc kiểm tra nhà nước chỉ thực hiện đối với các yếutố chất lượng thuộc “hành lang an toàn” mà thôi.

4- Về chất lượnghàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Nghị định quy định hàng hóa nhập khẩunếu đã được tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài (đã được cơ quan Quản lý Nhànước có thẩm quyền của Việt Nam công nhận) chứng nhận phù hợp chất lượng và phùhợp phương pháp quản lý bảo đảm chất lượng thì được miễn kiểm tra Nhà nước vềchất lượng khi nhập khẩu. Quy định như vậy tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóaquốc tế nhưng vẫn bảo đảm sự quản lý đối với chất lượng hàng hóa khi nhập khẩu.Theo Nghị định việc quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu chuyển từ trực tiếpđối với hàng hóa sang quản lý việc tổ chức thực hiện chứng nhận chất lượng nướcngoài. Tuy nhiên, trong trường hợp nghi vấn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm phápluật về chất lượng thì cần kiểm tra trực tiếp.

Ngoài ra, dự thảo cũng giao Bộ Thươngmại chủ trì, phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan quy định trình tự, thủ tụcđánh giá công nhận tổ chức chứng nhận chất lượng nước ngoài và sau đó Bộ Thươngmại sẽ thực hiện việc công bố tổ chức này. Quy định như dự thảo là phù hợp vớiluật pháp và thông lệ quốc tế, cụ thể là các Hiệp định của WTO, APEC... về thừanhận công nhận lẫn nhau (MRA).

Nhằm tạo điều kiện cho thương nhânxuất khẩu chủ động lựa chọn mức chất lượng đối với hàng hóa xuất khẩu của mình,Nghị định quy định chất lượng hàng hóa sẽ do các bên trong hợp đồng mua bánhàng hóa thoả thuận nhưng không trái với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã kýkết và tham gia.

5- Về tổ chức thựchiện dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa

Nước ta hiện nay có trình độ pháttriển khoa học, công nghệ kém hơn so với mức trung bình của thế giới, đồng thờiviệc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật cho hoạt động chứng nhận chấtlượng còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, nhằm tận dụng tối đa các cơ sở vật chất,thiết bị và năng lực kỹ thuật chuyên môn hiện có, phát huy tiềm lực của mọi tổchức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong hoạt động chứng nhận chấtlượng, Nghị định quy định ngoài các thương nhân kinh doanh dịch vụ giám địnhhàng hóa, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa, cáctổ chức sự nghiệp kỹ thuật thuộc các cơ quan quản lý nhà nước thuộc các Bộ,Ngành cũng được thực hiện dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa.

Tuy nhiên, đối với các hoạt độngchứng nhận chất lượng hàng hóa thuộc hành lang an toàn (an toàn sức khoẻ conngười; an toàn vật nuôi, cây trồng và môi trường; chống lận thương mại; giữ gìnan ninh Quốc gia và giá trị văn hóa truyền thống), thì chỉ một số tổ chức đápứng được các điều kiện, tiêu chuẩn nhất định được cơ quan Quản lý Nhà nước cóthẩm quyền công nhận và công bố mới được làm dịch vụ chứng nhận chất lượng hànghóa.

6- Về hoạt độngthanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về chất lượng hàng hóa.

Hiện nay có nhiều cơ quan được thamgia thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về chất lượng. Điều đó gây không ít khó khăncho hoạt động của thương nhân đồng thời làm giảm hiệu quả quản lý Nhà nước.Nghị định quy định: Đối với hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu do Bộ Thương mại chủ trì thực hiện chức năng thanh tra, kiểmtra và các Bộ, Ngành khác phối hợp trong phạm vi chức năng, thẩm quyền củamình. Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong địa bàn hoạt động của Hải quan thìdo lực lượng Hải quan chủ trì, Bộ Thương mại và các Bộ, Ngành khác phối hợpthực hiện. Quy định như vậy phù hợp với Luật Thương mại, Luật Hải quan, đồngthời phù hợp với khả năng, chức năng và các cơ quan. Luật pháp và thông lệ quốctế cũng tương tự như vậy.

V- VỀ CÁC ÝKIẾN THAM GIA GÓP Ý VÀO DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VÀ TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ CỦA CÁC BỘ,NGÀNH

Bộ Thương mại đã gửi công văn số 0966/TM-PC ngày 19/3/2002 xin ý kiến góp ý dự thảo tờ trình và Nghị định và đãnhận được ý kiến tham gia của hầu hết các Bộ, ngành: Thủy sản, Nông nghiệp vàphát triển nông thôn, Công nghiệp, Hải quan, Y tế, Khoa học - Công nghệ và Môitrường, Tư pháp. Bộ Thương mại xin được báo cáo như sau:

1- Về các ý kiếnchung:

- Hầu hết các Bộ ngành nhất trí vớiviệc ban hành Nghị định này và nhất trí với hầu hết nội dung và bố cục của cácchương trong dự thảo Nghị định và dự thảo tờ trình.

- Ý kiến vướng mắc lớn nhất là việccùng một lúc hai Bộ được giao nhiệm vụ dự thảo hai Nghị định: Bộ Thương mại dựthảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về quản lý chất lượng hànghóa theo quy định của Điều 245, 246 Luật Thương mại; Bộ Khoa học - Cộng nghệ vàMôi trường dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh chất lượng hàng hóatheo quy định Điều 24 Pháp lệnh chất lượng hàng hóa. (Luật Thương mại và Pháplệnh chất lượng quy định hai Bộ đều có chức năng chủ trì giúp Chính phủ thốngnhất quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa).

Về việc này, Bộ Thương mại xin có ýkiến như sau: Chất lượng hàng hóa hình thành trong suốt quá trình từ sản xuấttới lưu thông, song người quyết định là người mua do đó nên bảo đảm sự thốngnhất về cơ chế chính sách quản lý chất lượng hàng hóa xuyên suốt từ sản xuấtđến lưu thông và tiêu dùng, không nên cắt khúc. Trong hoàn cảnh hiện nay nếulấy yếu tố thị trường làm cơ sở để xây dựng cơ chế chính sách và phương thứcquản lý chất lượng nhằm bảo đảm sự lưu thông và tăng cường khả năng cạnh tranhcủa hàng hóa Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ hàng nhập khẩu,bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng; lợi ích chính đáng của tổ chức,cá nhân sản xuất kinh doanh trong nước.

Vì vậy Bộ Thương mại đề nghị chỉ nênbiên soạn một Nghị định vừa căn cứ Luật Thương mại vừa căn cứ Pháp lệnh Chấtlượng hàng hóa. Về mặt tổ chức cũng cần có sự sắp xếp lại cho phù hợp.

- Bộ Thương mại cần được giao nhiệmvụ chủ trì giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóalưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với sự tham gia phối hợpcủa các Bộ, ngành liên quan.

2- Về các ý kiến cụthể, chi tiết của các Bộ, ngành đề nghị làm rõ và điều chỉnh sửa đổi hoặc bổsung, Bộ Thương mại xin được báo cáo như sau:

- Điều 6: Làm rõ khái niệm “Tiêuchuẩn” và “Quy định kỹ thuật” để xác định đúng yêu cầu quản lý;

- Khoản 1 Điều 7: quy định “Mọi hànghóa lưu thông trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam đều phải công bố chất lượng”;

- Khoản 3 Điều 7: bổ sung thêm nộidung “Thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước” sau khi công bố chất lượng trênnhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa; các loại hàng hóakhông thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ghi nhãn thì tổ chức, cá nhânkinh doanh phải sử dụng phương thức công bố chất lượng bằng nhãn treo hoặc tờrời tại nơi bán hàng;

- Khoản 3 Điều 8: bổ sung việc xâydựng thủ tục, Quy trình kỹ thuật, phương pháp kiểm tra và chứng nhận chất lượngđối với tổ chức hoạt động dịch vụ chứng nhận;

- Khoản 2 Điều 9: bổ sung thêm vấn đề“Kiểm tra Nhà nước đối với hàng vật tư nguyên liệu nhập khẩu để gia công hànghóa cho nước ngoài tại Việt Nam, tạm nhập tái xuất hoặc quá cảnh nếu nghi vấncó chứa đựng các yếu tố không an toàn cho môi trường”;

- Điểm b Khoản 1 Điều 11: bổ sung quyđịnh “Phòng thí nghiệm của các Viện nghiên cứu và các trường Đại học được thamgia làm tổ chức chứng nhận chất lượng nếu đủ điều kiện”;

- Khoản 3 Điều 11: bổ sung “Cơ sở đểxem xét tổ chức đủ điều kiện thực hiện dịch vụ chứng nhận chất lượng là sự đềxuất của các Bộ, Ngành trực tiếp quản lý”;

- Khoản 4 Điều 12: điều chỉnh “Tổchức thực hiện dịch vụ chứng nhận chất lượng chịu trách nhiệm trước khách hàngvà cả trước pháp luật khi chứng nhận chất lượng hàng hóa không đúng”;

- Khoản 3 Điều 13: điều chỉnh loại bỏnội dung “Không lấy không mẫu hàng hóa”;

- Khoản 1 Điều 18: bổ sung “Các quyđịnh trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ”;

Tuy nhiên có một số ý kiến chúng tôithấy khó chấp thuận như:

- Ý kiến đề nghị bổ sung Khoản 1 và 3Điều 7 “Các hàng hóa liên quan đến an toàn thì việc công bố chất lượng phảiđược cơ quan quản lý Nhà nước xác nhận”; “Các cơ sở kinh doanh phải công bốtiêu chuẩn chất lượng hàng hóa với cơ quan quản lý chất lượng hàng hóa”. BộThương mại cho rằng, cách làm này sẽ tạo ra cơ chế hành chính nặng nề, hơn nữaviệc chất lượng đã được nêu công khai trên nhãn hàng hóa, không cần thêm thủtục khác.

- Ý kiến “Nhà nước nên quy định phídịch vụ chứng nhận chất lượng”. Bộ Thương mại nhận thấy chưa có cơ sở thực tếđể quy định phí dịch vụ chứng nhận chất lượng, vả lại vấn đề phí đã được Chínhphủ có văn bản quy định chung.

- Ý kiến “Đối với hàng hóa lưu thôngtrong nước hoặc hàng hóa nhập khẩu đã có chứng nhận chất lượng của cơ quan cóthẩm quyền được Việt Nam công nhận vẫn phải được kiểm tra Nhà nước về chấtlượng vì các nước trên thế giới vẫn kiểm tra hoặc kiểm tra giảm mà không loạibỏ hoàn toàn”. Bộ Thương mại đã ghép yêu cầu này vào nội dung “Kiểm tra Nhànước về chất lượng khi nghi vấn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chấtlượng” tại khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 9.

- Ý kiến không chấp nhận việc quyđịnh tại Khoản 4 Điều 12 “Cơ quan dịch vụ kiểm tra chứng nhận chất lượng bịphạt hợp đồng khi chứng nhận chất lượng hàng hóa không đúng”. Theo Bộ Thươngmại, các tổ chức dịch vụ chứng nhận chất lượng phải chịu trách nhiệm về hành vicủa mình trước thương nhân theo cam kết trong hợp đồng dịch vụ chứng nhận hoặcchịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi cố tình làm sai.

Trên đây là giải trình về việc banhành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về quản lý chất lượnghàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Bộ Thương mạixin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Vũ Khoan

CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / 2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày tháng năm 2002

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬPKHẨU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

NGHỊ ĐỊNH

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thihành Luật Thương mại về quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước vàhàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1- Hàng hóa lưu thông trong nước vàhàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu để tiêu thụ tạiViệt Nam.

2- Tổ chức, cá nhân kinh doanh hànghóa và tổ chức thực hiện dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa lưu thông trongnước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 3. Tráchnhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa đối với chất lượng hàng hóa

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóatại thị trường trong nước, xuất khẩu hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa để tiêu thụtại Việt Nam phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa do mình kinhdoanh theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa hoặc có liên quan đếnchất lượng hàng hóa.

Điều 4. Tráchnhiệm của tổ chức thực hiện dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa

Tổ chức thực hiện dịch vụ chứng nhận chấtlượng hàng hóa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động chứngnhận chất lượng hàng hóa do mình thực hiện.

Điều 5. Tráchnhiệm của tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ quản lý chất lượng hàng hóa

Tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ quản lýchất lượng hàng hóa phải thực hiện đúng nhiệm vụ của mình và chịu trách nhiệmvề hành vi vi phạm của mình theo quy định của pháp luật.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂVỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬPKHẨU

Điều 6. áp dụngtiêu chuẩn kỹ thuật, Quy định kỹ thuật và các quy định khác có liên quan

1- Tổ chức, cá nhân kinh doanh hànghóa có quyền tự lựa chọn “Tiêu chuẩn kỹ thuật” để áp dụng cho hàng hóa củamình, trừ các “Quy định kỹ thuật và các quy định khác có liên quan đến chấtlượng” mà pháp luật quy định bắt buộc áp dụng.

2- Các Tiêu chuẩn kỹ thuật nêu tạiKhoản 1 Điều này là các tài liệu kỹ thuật bao gồm:

- Các Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật vềchất lượng như: Các chỉ tiêu chất lượng; các yêu cầu kỹ thuật và mức chất lượngcủa hàng hóa.

- Các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuậtliên quan đến chất lượng như: bao gói; ghi nhãn; vận chuyển; bảo quản; quytrình công nghệ; phương pháp quản lý đảm bảo chất lượng hàng hóa; phương phápthử nghiệm; và các vấn đề khác liên quan đến chất lượng hàng hóa.

3- Các Quy định kỹ thuật và các Quyđịnh khác liên quan đến chất lượng mà pháp luật quy định bắt buộc áp dụng nêutại Khoản 1 Điều này là các văn bản “Quy định pháp luật” bắt buộc áp dụng đốivới một số Tiêu chuẩn kỹ thuật, hoặc một số các yêu cầu kỹ thuật về chất lượngvà liên quan đến chất lượng hoặc các quy chế, quy trình, quy phạm nhằm đảm bảoan toàn, sức khoẻ cho con người; an toàn cho vật nuôi, cây trồng và môi trường;chống gian lận thương mại; giữ gìn an ninh Quốc gia và giá trị văn hóa truyềnthống.

4- Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhânkinh doanh hàng hóa và dịch vụ thực hiện hành vi vi phạm các Quy định kỹ thuậtvà các Quy định có liên quan đến chất lượng mà “Pháp luật Quy định” bắt buộc ápdụng nêu tại Khoản 3 Điều này.

Điều 7. Công bốchất lượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1- Mọi hàng hóa lưu thông trong nước,xuất khẩu và nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam đều phải được công bố chấtlượng. Đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài, việc công bố chấtlượng hàng hóa tuỳ thuộc vào thoả thuận của các bên trong hợp đồng mua bán hànghóa và tuân thủ quy định của các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặctham gia.

2- Nội dung thông tin về chất lượnghàng hóa phải công bố bao gồm các chỉ tiêu chất lượng: các yêu cầu kỹ thuật vềchất lượng và mức chất lượng; các quy định kỹ thuật khác và các quy định liênquan đến chất lượng.

3- Phương thức công bố các thông tinvề chất lượng của hàng hóa được thực hiện ghi trên nhãn hàng hóa theo quy địnhcủa pháp luật về ghi nhãn hàng hóa và thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước.Trường hợp hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ghi nhãnhàng hóa, tổ chức và cá nhân kinh doanh phải sử dụng phương thức nhãn treo hoặcnhãn tờ rời tại nơi bán hàng để bảo đảm việc công bố chất lượng hàng hóa.

4- Tổ chức, cá nhân kinh doanh phảichịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin về chất lượng hànghóa mà mình công bố.

Điều 8. Chứngnhận chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước

1- Chứng nhận chất lượng hàng hóa lưuthông trong nước bao gồm việc chứng nhận chất lượng của mẫu hàng; chứng nhậnchất lượng, số lượng và các yếu tố liên quan đến chất lượng của lô hàng; chứngnhận phương pháp quản lý bảo đảm chất lượng của hàng hóa (gọi chung là chứngnhận chất lượng hàng hóa).

2- Việc đề nghị được cấp chứng nhậnchất lượng hàng hóa do tổ chức, cá nhân kinh doanh tự quyết định, trừ trườnghợp hàng hóa mà pháp luật bắt buộc phải chứng nhận chất lượng hàng hóa.

3- Đối với hàng hóa có chứa đựng cácyếu tố phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi lưu thông trong nước, nếu đãđược tổ chức thực hiện dịch vụ kỹ thuật đã được cơ quan quản lý Nhà nước cóthẩm quyền công nhận thực hiện chứng nhận phù hợp chất lượng và phù hợp phươngpháp quản lý bảo đảm chất lượng thì hàng hóa đó được miễn kiểm tra nhà nước vềchất lượng, trừ trường hợp hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật về chất lượng.

Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp vớiBộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Thủy sản, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liênquan khác quy định thủ tục, quy trình kỹ thuật, phương pháp kiểm tra và chứngnhận chất lượng hàng hóa theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 14 Nghị định;quy định nội dung cụ thể về chất lượng của hàng hóa nêu tại Khoản 3 Điều 6 cầnthiết phải kiểm tra Nhà nước như: Danh mục các chỉ tiêu chất lượng; các yêu cầukỹ thuật về chất lượng và mức chất lượng; các yêu cầu kỹ thuật khác và các quyđịnh có liên quan tương ứng với từng loại hàng hóa.

4- Phí chứng nhận chất lượng do tổchức thực hiện dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa thoả thuận với tổ chức,cá nhân kinh doanh hàng hóa.

Điều 9. chấtlượng hàng hóa nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam

1- Hàng hóa nhập khẩu để tiêu thụ tạiViệt Nam phải tuân thủ các quy định về chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước.

2- Đối với hàng hóa là vật tư nguyênliệu nhập khẩu để gia công hàng hóa tại Việt Nam cho nước ngoài, hàng hóa tạmnhập tái xuất và hàng hóa quá cảnh, việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng chỉđược áp dụng trong trường hợp bị nghi vấn hàng hóa này có chứa các yếu tố làmảnh hưởng đến sự an toàn, sức khoẻ con người; vật nuôi, cây trồng và môitrường; an ninh Quốc gia trong quá trình nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hoặc quácảnh.

3- Hàng hóa nhập khẩu đã được tổ chứccó thẩm quyền của nước ngoài mà tổ chức đó đã được cơ quan Quản lý Nhà nước cóthẩm quyền của Việt Nam công nhận thực hiện chứng nhận phù hợp chất lượng vàphù hợp phương pháp quản lý đảm bảo chất lượng theo đúng luật pháp mà Việt Namđã ký kết hoặc tham gia thì được miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhậpkhẩu, trừ trường hợp hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về chất lượng.

4- Bộ Thương mại chủ trì phối hợp vớiBộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Thủy sản, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liênquan khác quy định điều kiện, thủ tục, quy trình đánh giá, công nhận tổ chứcchứng nhận chất lượng của nước ngoài; đồng thời tổ chức thực hiện xét duyệt vàcông bố tổ chức chứng nhận của nước ngoài được Việt Nam công nhận trên cơ sở đềxuất của các Bộ chuyên ngành hoặc điều ước Quốc tế có liên quan.

5- Hàng hóa nhập khẩu để lưu thôngtrong nước vi phạm quy định pháp luật bị xử lý theo Pháp luật của Việt Nam và các điều ước Quốc tế, các thoả thuận song phương, đa phương mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

Điều 10. Chấtlượng hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài

1- Chất lượng hàng hóa xuất khẩu từViệt Nam ra nước ngoài do các bên thoả thuận nhưng không được trái với các Điềuước Quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

2- Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài bị trả về phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chấtlượng hàng hóa lưu thông trong nước.

Điều 11. Tổ chứcthực hiện dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa hoạt động tại Việt Nam

1- Tổ chức thực hiện dịch vụ chứngnhận chất lượng hàng hóa hoạt động tại Việt Nam bao gồm:

a/ Thương nhân kinh doanh dịch vụgiám định và các doanh nghiệp khác kinh doanh dịch vụ chứng nhận chất lượnghàng hóa;

b/ Các tổ chức sự nghiệp kỹ thuật gồmphòng thử nghiệm, phòng kỹ thuật; Trung tâm thử nghiệm, Trung tâm kỹ thuậtthuộc các cơ quan quản lý Nhà nước, các Viện nghiên cứu, các trường Đại họcthuộc các Bộ, Ngành trực tiếp quản lý.

2- Đối với việc chứng nhận chất lượnghàng hóa mà pháp luật bắt buộc thực hiện nhằm bảo đảm an toàn, sức khoẻ conngười; an toàn cho vật nuôi, cây trồng và môi trường; chống gian lận thươngmại; giữ gìn an ninh quốc gia và giá trị văn hóa truyền thống, tổ chức thựchiện dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa nêu tại khoản 1 Điều này chỉ đượcthực hiện hoạt động chứng nhận khi có đủ các điều kiện sau:

a/ Có cơ sở vật chất, thiết bị kỹthuật và đội ngũ cán bộ đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chuyênngành chứng nhận chất lượng hàng hóa;

b/ Được cơ quan có thẩm quyền côngnhận, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện dịch vụ chứng nhận chất lượngnhững hàng hóa nói trên.

3- Bộ Thương mại chủ trì, phối hợpvới Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Thủy sản, Bộ Xây dựng và các Bộ ngành có liênquan khác quy định cụ thể điều kiện, thủ tục, quy trình đánh giá; đồng thời tổchức xem xét đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức đủ điều kiện thựchiện dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa nêu tại Khoản 2 Điều này trên cơ sởđề xuất của các Bộ, Ngành trực tiếp quản lý tổ chức đó.

Bộ Thương mại thực hiện việc công bốvới quốc tế các tổ chức đủ điều kiện thực hiện dịch vụ chứng nhận chất lượnghàng hóa nêu tại Khoản 2 Điều này.

Điều 12. Quyềnvà nghĩa vụ của tổ chức thực hiện dịch vụ chứng nhận chất lượng hàng hóa

1- Tuân thủ các quy định của phápluật về chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác có liên quan.

2- Bảo đảm tính độc lập, khách quan,kịp thời, chính xác trong hoạt động chứng nhận chất lượng hàng hóa.

3- Nhận phí chứng nhận chất lượngtheo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định này.

4- Chịu trách nhiệm trước khách hàng,trước pháp luật về kết quả chứng nhận chất lượng hàng hóa do mình thực hiện,phải hoàn trả phí và bị phạt vi phạm hợp đồng khi chứng nhận chất lượng hànghóa không đúng.

5- Chịu trách nhiệm trước pháp luậttrong trường hợp cố ý chứng nhận sai nhằm mục đích gian lận thương mại.

6- Thực hiện báo cáo định kỳ và độtxuất về Bộ Thương mại tình hình hoạt động chứng nhận chất lượng theo quy định.

7- Chấp hành nghiêm túc các quyếtđịnh thanh tra hoặc kiểm tra Nhà nước mà pháp luật quy định.

Điều 13. Thanhtra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về chất lượng hàng hóa lưuthông trong nước và hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu

1- Bộ Thương mại chủ trì, phối hợpvới các Bộ ngành có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việcchấp hành pháp luật về chất lượng đối với hàng hóa lưu thông trong nước, hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2- Công tác kiểm tra, kiểm soát việcchấp hành pháp luật về chất lượng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trongđịa bàn hoạt động của Hải quan do Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với BộThương mại và các Bộ, ngành khác thực hiện.

3- Cơ quan thực hiện tác nghiệp kỹthuật phục vụ công tác thanh tra hoặc kiểm tra Nhà nước việc chấp hành Quy địnhpháp luật về chất lượng hàng hóa là các cơ quan sự nghiệp kỹ thuật trực thuộccác Bộ, Ngành đã được công nhận đủ điều kiện thực hiện chứng nhận chất lượnghàng hóa quy định tại điểm b Khoản 1, Khoản 3 Điều 11 và được Bộ Thương mạithống nhất với các Bộ, Ngành quản lý chỉ định.

Các hoạt động tác nghiệp kỹ thuật củatổ chức được chỉ định phục vụ công tác thanh tra hoặc kiểm tra Nhà nước việcchấp hành Quy định pháp luật về chất lượng hàng hóa phải tuân thủ đúng quy địnhpháp luật về hoạt động chứng nhận chất lượng.

4- Cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểmsoát không được thu phí thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng trong quátrình thanh tra, kiểm tra, kiểm soát. Chi phí hoạt động thanh tra, kiểm tra,kiểm soát về chất lượng hàng hóa do ngân sách Nhà nước cấp.

5- Trong trường hợp bị xử lý do viphạm pháp luật về chất lượng hàng hóa, tổ chức, cá nhân vi phạm phải hoàn trảvào ngân sách nhà nước chi phí mua mẫu hàng hóa, phí thử nghiệm, giám định,chứng nhận chất lượng hàng hóa.

Chương 3:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀCHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Điều 14. Nộidung quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu

1- Xây dựng chính sách, quy hoạch, kếhoạch nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng hàng hóa sản xuất và lưu thông trongnước, hàng hóa xuất khẩu; bảo đảm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóanhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam.

2- Xây dựng, ban hành hoặc quyết địnháp dụng các quy định pháp luật để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về chấtlượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cụ thểsau đây:

a/ Quy định áp dụng các tiêu chuẩn kỹthuật; các quy định kỹ thuật hoặc quy định liên quan đến chất lượng nhằm bảođảm an toàn, sức khoẻ con người; an toàn cho vật nuôi, cây trồng và môi trường;chống gian lận thương mại; giữ gìn an ninh quốc gia và giá trị văn hóa truyềnthống;

b/ Quy định thủ tục, Quy trình kỹthuật, phương pháp và chứng nhận chất lượng hàng hóa;

c/ Quy định về bao gói, ghi nhãn, vậnchuyển, bảo quản hàng hóa;

d/ Quy định về việc áp dụng cácphương pháp quản lý bảo đảm chất lượng hàng hóa lưu thông;

đ/ Quy định áp dụng tiêu chuẩn chấtlượng của nước ngoài và quốc tế đối với hàng hóa lưu thông trong nước và hànghóa xuất khẩu, n;

e/ Quy định việc công nhận thừa nhậnlẫn nhau về v chất lượng;

g/ Quy định về hàng hóa chất lượngcao và hình thức khen thưởng.

h/ Quy định các yếu tố về hàng giả vàphương pháp xác định hàng giả.

i/ Các quy định khác.

3- Phổ biến, tuyên truyền chính sách,pháp luật về chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu.

4- Quản lý nhà nước đối với hoạt độngchứng nhận chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu.

5- Thanh tra, kiểm tra, giải quyếtcác khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng hànghóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

6- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệpvụ chuyên môn về chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu.

Điều 15. Cơ quanquản lý nhà nước đối với chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu

1- Chính phủ thống nhất quản lý nhànước về chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu.

2- Bộ Thương mại chịu trách nhiệmtrước Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường, BộCông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Thủy sản, BộXây dựng và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các nội dung quản lý Nhà nướcvề chất lượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuquy định tại Điều 14 Nghị định.

3- Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hànghóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi địa bànmình quản lý theo phân cấp của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Thương mại và cácBộ, Ngành liên quan.

Chương 4:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝVI PHẠM

Điều 16. Khenthưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích tronghoạt động về chất lượng hàng hóa được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Xử lývi phạm

1- Hành vi vi phạm pháp luật về chấtlượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

a/ Không công bố chất lượng hàng hóatheo quy định của pháp luật.

b/ Kinh doanh hàng hóa có chất lượngthực tế thấp hơn so với chất lượng đã được công bố;

c/ Kinh doanh hàng hóa có chứa đựngcác yếu tố về chất lượng vi phạm các quy định về an toàn, sức khoẻ con người;an toàn cho vật nuôi, cây trồng và môi trường: an ninh quốc gia và giá trị vănhóa truyền thống;

d/ Cố ý chứng nhận sai về chất lượnghàng hóa nhằm gian lận thương mại;

đ/ Các hành vi gian lận thương mạikhác về chất lượng hàng hóa;

2- Hành vi vi phạm pháp luật về chấtlượng hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tuỳ theotính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu tráchnhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệulực thi hành

1- Nghị định này có hiệu lực thi hànhsau 30 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đềubãi bỏ.

2- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ươngchịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Điều 19. Hướngdẫn thi hành

Bộ Thương mại chịu trách nhiệm chủtrì, phối hợp với Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường và các Bộ, ngành cóliên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị định này./.

T.M CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải