UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 72/TTr-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2007

TỜ TRÌNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2008 VÀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở MỚI; HẠN MỨCCÔNG NHẬN ĐẤT Ở VÀ DIỆN TÍCH ĐẤT Ở TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ HÀ NỘI.

Kínhgửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đấtđai 2003 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổsung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiệnquyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhànước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hướngdẫn thi hành Điều 121 Luật Nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vềviệc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2001- 2010;
Kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) của Thành phố.
Căn cứ
quy hoạch, kế hoạch sửdụng đất Thành phố HàNội đến năm 2010, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 9/11/2001.
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4462/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 11/10/2006 về nội dung thực hiện lập quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong đó xác định không phải điềuchỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Thành phố; cần triển khai ngayviệc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối ( 2006-2010) đảm bảo phù hợp với Quyhoạch sử dụng đất đến năm 2010 của Thành phố được Thủ tướng chính phủ phê duyệttại Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 09/10/2001; trình thẩm định phê duyệt trướcngày 30/6/2007.

Ngày 8/1/2007 UBND Thành phố đã có Quyết định số 69/QĐ-UBND phê duyệt đềcương Dự án và dự toán kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006 -2010) Thành phố Hà Nội.

Ngày 29/3/2007 Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện công tác lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ (2007 -2010) của Thành phố Hà Nội và các huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Từ Liêmvà các quận: Hoàng Mai, Long Biên; trình thẩm định phê duyệt trong quýIII/2007.

Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất đã phối hợp với các Sở ngành, UBND cácquận, huyện và đơn vị tư vấn là Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai (Bộ Tàinguyên và Môi trường) triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006-2010) của Thành phố và Dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sửdụng đất 5 năm kỳ cuối (2006-2010) gửi các Sở, ngành và UBND các quận, huyện đểxin ý kiến đóng góp.

Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006-2010)của Thành phố đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Bộ ngành: Kếhoạch và đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Tư Pháp, Xây dựng, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Công thươngthẩm định và có Thông báo số 203/TB-BTNMT ngày 30/11/2007 về kết quả hội nghịthẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Thành phố Hà Nội. Đơn vị tưvấn và Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất đã tiếp thu các ý kiến đóng góp củacác Bộ, ngành Trung ương và đã hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạchsử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006-2010) của Thành phố .

Thực hiện Luật Đất đai 2003 và các Nghị định của Chính phủ về thi hành LuậtĐất đai, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành các quy định về thu hồi đất,giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầutư và làm nhà ở giãn dân nông thôn; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư; đang dự thảo quy định về điều chỉnh, bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất; về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp xen kẹt, đất ao,vườn trong cùng thửa đất ở trên địa bàn Thành phố. Các quy định trên có liênquan đến việc xác định hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở và diệntích đất ở tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố. Tại Kỳ họp này,UBND Thành phố xin trình HĐND Thành phố thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2008và hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở và diện tích đất ở tối thiểuđược tách thửa trên địa bàn Thành phố Hà Nội. UBND Thành phố sẽ trình HĐNDThành phố trong kỳ họp sau về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006 - 2010)Thành phố để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2007

Căn cứ nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐ ngày 9 tháng 12 năm 2006 đã được Hộiđồng nhân dân thành phố khóa XIII (kỳ họp thứ 8) thông qua kế hoạch sử dụng đấtnăm 2007 của Thành phố Hà Nội là 1.093 ha, trong đó: đất ở là 258 ha, đấtchuyên dùng là 835 ha.

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến tháng 10/2007 được 443ha và dựbáo khả năng thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến hết năm 2007 là 142 ha. Ướcthực hiện kế hoạch sử dụng đất trong năm 2007 là 585 ha, đạt 53,5 % kế hoạch (xemchi tiết phụ biểu 3 kèm theo), cụ thể:

- Đất ở là 176/258 ha đạt 68,2 % kế hoạch; trong đó:

+ Đất ở đô thị, tái định cư bao gồm các dự án đấu giá quyền sử dụng đấtthực hiện: 142 ha, đạt 66,6%.

+ Đất ở nông thôn thực hiện: 34 ha, đạt 74,7%.

- Đất chuyên dùng thực hiện: 409/835 ha, đạt 48,9 %, trong đó:

+ Đất xây dựng trụ sở các cơ quan thực hiện: 7 ha, đạt 70 %.

+ Đất quốc phòng, an ninh thực hiện: 2 ha (trong đó: đất quốc phòng 1 ha,đất an ninh 1 ha), đạt 10%.

+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thực hiện: 203 ha, đạt 55,3%;bao gồm: đất khu công nghiệp 79 ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 121ha; đấtvật liệu xây dựng 3 ha.

+ Đất có mục đích công cộng thực hiện: 198 ha, đạt 49,8 %, trong đó: đấtgiao thông 140 ha; đất thủy lợi 30 ha; đất cơ sở văn hóa 3 ha; đất cơ sở y tế 2ha; đất giáo dục - đào tạo 20 ha; đất chợ 1 ha;

Về dự kiến các nguồn thu từ đất trong năm 2007 là 4.217 tỷ đồng, bao gồm:tiền sử dụng đất 3.145 tỷ đồng ( thu từ đấu giá quyền sử dụng đất là 2.200tỷđồng); tiền thuê đất 380 tỷ đồng; thuế chuyển quyền sử dụng đất 361 tỷ đồng; lệphí trước bạ 280 tỷ đồng, thuế nhà đất 50 tỷ đồng.

Phần II

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2008 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I- LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2008

Căn cứ các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 9/11/2001và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm(2006 – 2010) của Thành phố Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại quyết định nhân dân thủ đô.

Năm 2008 tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách theo quy định của LuậtĐất đai, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sảnvà các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật.

Căn cứ danh mục các dự án thuộc công trình trọng điểm phục vụ 1000 nămThăng Long cần được giao đất trong năm 2008 để triển khai đúng tiến độ; các dựán đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư và danh mục các dự án kêu gọi đầu tưnăm 2007 trên địa bàn Thành phố sẽ được giao đất trong năm 2008; các dự án đãđược giao chủ đầu tư, các dự án đã được Sở Quy hoạch kiến trúc giới thiệu địađiểm nghiên cứu lập dự án quy hoạch và nhu cầu sử dụng đất tổng hợp của cácquân, huyện trên địa bàn Thành phố và các dự án được ghi trong kế hoạch sử dụngđất năm 2007 được chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2008.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 189/TB-VPCP ngày2/10/2007 về một số biện pháp tháo gỡ, giải quyết vướng mắc trong thủ tục lậpdự án đầu tư xây dựng; mặt khác UBND Thành phố đã cho phép thành lập thêm cácTrung tâm phát triển quỹ đất tại các quận, huyện (ngoài Trung tâm phát triểnquỹ đất của Thành phố) nhằm huy động các nguồn vốn thực hiện công tác giảiphóng mặt bằng theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch làm cơ sở lựa chọn chủ đầu tư,triển khai các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đất đai 2003; Trong bối cảnhvà xu thế hội nhập quốc tế, năm 2008 là năm thứ 2 Việt Nam đã ra nhập tổ chứcthương mại thế giới WTO và tiếp tục là điểm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài;Thị trường bất động sản trong thời gian qua đã nóng lên do quy luật cung cầu,vì vậy Thành phố cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, đảmbảo đáp ứng được nhu cầu của thị trường, góp phần điều tiết, bình ổn thị trườngbất động sản trên địa bàn Thành phố. Theo kinh nghiệm của một số, tỉnh, Thànhphố khi lập chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất thì diện tích đất dự phòng cho mụcđích phát triển kinh tế-xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất hàng năm là từ 25%đến 30% nhằm đảm bảo đáp ứng được các nhu cầu đột xuất của Trung ương, và cácdự án có nguồn đầu tư đa dạng trong bối cảnh hiện nay.

Từ những căn cứ và nhiệm vụ thực tế trên với điều kiện thực hiện các thủtục để được giao đất triển khai các dự án trong thời gian tới sẽ thông thoánghơn theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch sử dụng đấtnăm 2008 của Thành phố là: 1.636 ha, trong đó có 300 ha quỹ đất dự trữ pháttriển sử dụng vào các mục tiêu: mục đích đất ở, đất phát triển đô thị, côngnghiệp, giao thông) (chi tiết xem phụ biểu 3), cụ thể:

- Đất ở 338 ha,trong đó:

+ Đất ở đô thị, tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất: 305ha .

+ Đất ở nông thôn: 33 ha.

- Đất chuyên dùng: 995 ha, trong đó:

+ Đất xây dựng trụ sở các cơ quan 18 ha.

+ Đất quốc phòng, an ninh: 10 ha (đất an ninh đăng ký 10 ha).

+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: 313 ha, bao gồm: đất khu côngnghiệp 205 ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 102 ha; đất vật liệu xây dựng 6 ha.

+ Đất có mục đích công cộng: 654 ha, bao gồm: đất giao thông 273 ha; đấtthủy lợi và mặt nước chuyên dùng 47 ha; đất chuyển dẫn năng lượng truyềnthông 2 ha; đất cơ sở văn hóa 81 ha; đất cơ sở y tế 51 ha; đất cơ sở giáo dục -đào tạo 92 ha; đất cơ sở thể dục - thể thao 49 ha; đất chợ 28 ha, đất có ditích, danh thắng 11 ha, đất bãi thải xử lý chất thải 20 ha.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 3 ha.

- Đất dự phòng cho mục đích phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụkhoảng: 300 ha.

Kế hoạch về thu ngân sách từ sử dụng đất:Năm 2008 dự kiến các nguồnthu từ đất là 4.842 tỷ đồng, bao gồm: tiền sử dụng đất 3.623 tỷ đồng (thu từđấu giá quyền sử dụng đất 2.700 tỷ đồng); tiền thuê đất 433 tỷ đồng, thuếchuyển quyền sử dụng đất 403 tỷ đồng, lệ phí trước bạ, thuế nhà đất 380 tỷ đồng.

II- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất mang tính hiện thực, đáp ứng mục tiêu pháttriển kinh tế - xã hội của Thành phố và bảo vệ môi trường. Trong quá trình tổchức thực hiện cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và quận, huyện trongviệc phân bổ cụ thể quỹ đất về quy mô diện tích, địa điểm và thời gian thựchiện.

Kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phêduyệt và phù hợp với quy hoạch xây dựng. Khi lập các loại quy hoạch phải thốngnhất sử dụng các loại bản đồ, số liệu hiện trạng sử dụng đất làm cơ sở cho việcquản lý sử dụng đất thống nhất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một cáchđồng bộ.

Thực hiện nghiêm các quy định giữa quản lý đất đai và bảo vệ môi trường,gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế , đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế dịch vụcông nghiệp, nông nghiệp với bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môitrường của tổ chức và cá nhân trong quá trình quản lý sử dụng đất.

Tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn và kinh nghiệm cho các quận, huyệntrong lĩnh vực thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất làtrong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêmcác trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ưu tiên phân bổ quỹ đất cho các ngành mũi nhọn như ngành công nghiệp hiệnđại, công nghiệp sạch, kỹ thuật cao, những ngành sản xuất có giá trị gia tăngcao. Tập trung đầu tư mạng lưới giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạtầng xã hội đồng bộ theo tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt quan tâm đếntiến độ, chất lượng các khu tái định cư.

Thực hiện cơ chế công khai các dự án đầu tư, từ lúc lựa chọn chủ đầu tư,giao đất đến quá trình triển khai thực hiện dự án để cộng đồng cùng kiểm tragiám sát.

Có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ để lựa chọn được các nhà đầu tư cónăng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý điều hành dự án để tham gia đầu tư cácdự án lớn.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuêđất nhưng vi phạm pháp Luật Đất đai. Kiên quyết thu hồi đất của các trường hợpđược giao đất, thuê đất nhưng sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả, triển khaichậm theo tiến độ quy định.

Phần III

HẠN MỨC GIAO ĐẤT ỞMỚI; HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở VÀ DIỆN TÍCH ĐẤT Ở TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA

I. HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở MỚI (THỰC HIỆN ĐIỀU 83, 84LUẬT ĐẤT ĐAI 2003).

Hạn mức giao đất ở mới áp dụng trong trường hợp tái định cư cho các hộ giađình, cá nhân phải di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đíchquốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;giao đất làm nhà ở giãn dân khu vực nông thôn; chuyển mục đích sử dụng đất nôngnghiệp xen kẹt, vườn ao trong cùng thửa đất ở, cụ thể như sau:

Tại khu vực

Các quận nội thành

Các xã giáp quận

Các xã đồng bằng

Các xã trung du

Diện tích tối thiểu

40 m2

60 m2

80 m2

100 m2

Diện tích tối đa

90 m2

120 m2

180 m2

240 m2

II. HẠN MỨC CÔNG NHẬN ĐẤT Ở(THỰC HIỆN TIẾT A, KHOẢN 4 ĐIỀU 87 LUẬT ĐẤT ĐAI 2003).

Hạn mức công nhận đất ở được ápdụng trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với trườnghợp đang sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (đã thực hiệntheo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18/2/2005 của UBND Thành phố). Cụ thể nhưsau:

- Từ đường Vành đai 2 trở vàotrung tâm Thành phố (thuộc 4 quận nội thành cũ, từ Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng - NgãTư Sở - Cầu Giấy - Nhật Tân vào trung tâm), diện tích đất ở bằng 120 m2;

- Từ đường Vành đai 2 trở ra,diện tích đất ở bằng 180 m2;

- Các xã giáp ranh các quận,diện tích đất ở bằng 200 m2;

- Các xã vùng đồng bằng, diệntích đất ở bằng 300 m2;

- Các xã vùng trung du, diệntích đất ở bằng 400 m2.

III. HẠN MỨC ĐẤT Ở TỐI THIỂUĐƯỢC TÁCH THỬA (THỰC HIỆN ĐIỀU 17 NGHỊ ĐỊNH 84/2007/NĐ-CP NGÀY 25/5/2007 CỦACHÍNH PHỦ):

1- Thửa đất được hình thành từviệc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo:

- Có chiều rộng mặt tiền hoặcchiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3 m trở lên;

- Có diện tích không nhỏ hơndiện tích tối thiểu quy định sau đây:

Vị trí thửa đất

Diện tích tối thiểu

Ghi chú

Giáp đường phố có tên trong đô thị

40 m2

Xây dựng theo quy hoạch tuyến phố

Tại khu vực các ngõ, ngách trong đô thị

30 m2

Xây dựng không quá 2 tầng

Tại khu vực nông thôn

40 m2

2. Không cho phép tách thửa đốivới thửa đất được Nhà nước giao đất xây dựng nhà ở theo dự án phát triển nhà ởtheo quy hoạch.

3. Trường hợp người sử dụng đấtxin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nêntrên, nhưng đồng thời xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạothành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy địnhnêu trên thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứngnhận cho thửa đất mới.

Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

(Tờ trình này thay thế Tờ trìnhsố 68/TTr-UBND ngày 28/11/2007 của UBND Thành phố).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành uỷ;
(để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo;
- Các PCT UBND Thành phố;
- CPVP,XD,KT, Nth, NN, TH;
- Sở Tài nguyên Môi trường và NĐ;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂNKT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh