Tội phạm về tình dục là tội phạm xâm phạm nhân phẩm người khác để thỏa mãn nhu cầu sinh lí của người phạm tội.

Tội phạm tình dục là nhóm tội thuộc Chương “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người”.

Trước khi có Bộ luật hình sự năm 1985, tội phạm về tình dục được quy định trong Sắc luật số 03 năm 4976. Trong đó, có hai tội được nêu tội danh cụ thể (tội hiếp dâm và tội hiếp dâm vị thành niên) còn các tội khác được quy định chung là các tội khác xâm phạm nhân phẩm. Trong Bộ luật hình sự năm 1985 và Bộ luật hình sự năm 1999, tội phạm về tình dục đều được quy định tại Chương “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏa, nhân phẩm, danh dự của con người”. Tuy nhiên, trong Bộ luật hình sự năm 1999, nhóm tội phạm này được quy định đầy đủ, cụ thể hơn. Theo đó, các tội phạm về tình dục bao gồm: tội hiếp dâm, tội hiếp dâm trẻ em, tội cưỡng dâm, tội cưỡng dâm trẻ em, tội giao cấu với trẻ em và tội dâm ô đối với trẻ em.