Hồ sơ mở Tài khoản hợp pháp vì có Biên bản họp và Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của HĐQT. Đến T10/2015, ông Tổng giám đốc tự ý soạn Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưỏng mới thay đổi ở tài khoản. Không có sự đồng ý của HĐQT. Như vậy Quyết định trên có phải là Quyết định bất hợp pháp không? 

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đén công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014

2. Nội dung tư vấn

Điểm i khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

"Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;"

Khoản 3 Điều 157  Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

"Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị."

Theo như thông tin mà bạn cung cấp, việc bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu được thực hiện bởi quyết định của Hội đồng quản trị cho nên có thể xác định  thẩm quyền miễn nhiệm chức danh này là của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy căn cứ theo quy định trên thì Tổng giám đốc trong trường hợp này sẽ không có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng và quyết đinh .

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số 1900.6162   để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê