1/ Cơ sở pháp lý:

– Luật Thương mại năm 2005;

2/ Trách nhiệm bồi thường hàng hóa trong khi giao hàng thuộc về ai?

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì bên bán và bên mua số hàng nói trên đã thương lượng về việc bên bán sẽ chịu trách nhiệm giao hàng cho bên mua tại địa điểm là nhà bên mua, như vậy thì địa điểm giao hàng trong hợp đồng giao kết này đã xác định rõ ràng, căn cứ theo Điều 57 của luật thương mại năm 2005 quy định về Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định như sau: “Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua khi hàng hoá đã được giao cho bên mua hoặc người được bên mua uỷ quyền đã nhận hàng tại địa điểm đó, kể cả trong trường hợp bên bán được uỷ quyền giữ lại các chứng từ xác lập quyền sở hữu đối với hàng hoá.”

Như vậy, khi người giao hàng chở hàng đến địa điểm giao hàng đã thỏa thuận từ trước thì rủi ro về hàng hóa đã được chuyển cho bên mua hàng là công ty của bạn, và việc bạn yêu cầu người giao hàng tiếp tục chuyển hàng sang địa điểm mới thì đây lại là một thỏa thuận giao hàng khác giữa bạn và người chở hàng hóa, trong đó người lái xe có trách nhiệm chở hàng tới địa điểm mới còn bạn sẽ nhận hàng và có thể trả thêm tiền thù lao hoặc không tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa 2 bên.

Khi người lái xe gây ra tai nạn, do rủi ro về hàng hóa đã được chuyển sang cho bạn nên việc số hàng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển thì bên bán sẽ không có trách nhiệm về việc bảo hành đối với số hàng này.

Bạn có thể yêu cầu bên giao hàng bồi thường số hàng bị hư hỏng cho bạn do giữa 2 bên đã có 1 thỏa thuận về việc giao hàng nói trên. Hoặc nếu như lỗi thuộc về người gây ra tai nạn khác thì bạn sẽ yêu cầu người đó bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho bạn.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập