Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật an toàn vệ sinh lao động 

Bộ luật lao động năm 2012

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất là trách nhiệm của người sử dụng lao đông khi người lao động gặp tai nạn lao động.

" Điều 144. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

>> Xem thêm:  Cách xác định tiền bồi thường thiệt hại do tai nạn giao thông ?

3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này."

Theo đó khi nghỉ việc điều trị tai nạn lao động thì người lao động được hưởng các quyền lời sau từ người sử dụng lao động:

- Vấn được trả đủ tiền lương trong thời gian nghỉ việc để điều trị

- Được người sử dụng lao động thanh toán toàn bộ phân chi phí cứu chữa mà bảo hiểm y tế không thanh toán.

- Được người sử dụng lao động một khoản tiền như sau:

" 3. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

4. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này."

Thứ hai là trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

>> Xem thêm:  Năm 2020, Bị tai nạn lao động thì được hưởng bảo hiểm xã hội thế nào ?

Về điều kiện để được hưởng chế độ tai nạn lao động được quy định trong luật an toàn vệ sinh lao động như sau:

" Điều 45. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;

c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này."

Theo đó người lao động sẽ được hưởng trợ cấp nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên.

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cập nhật mới nhất

Về mức hưởng:

- Sau khi điều trị ổn định thì bạn sẽ được giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

- Sau đó căn cứ vào tỷ lệ suy giảm khả năng lao động mà bạn có thể được hưởng trợ cấp tai nạn một lần hoặc hàng tháng theo quy định trong luật an toàn vệ sinh lao động như sau:

" Điều 48. Trợ cấp một lần

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó."

" Điều 49. Trợ cấp hằng tháng

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

>> Xem thêm:  Trách nhiệm công ty khi người lao động thời vụ bị tai nạn lao động?

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

3. Việc tạm dừng, hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp phục vụ thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Luật bảo hiểm xã hội; hồ sơ, trình tự giải quyết hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng thực hiện theo quy định tạiĐiều 113 và Điều 114 của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp tạm dừng hưởng theo quy định tạiđiểm c khoản 1 Điều 64 của Luật bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; việc quyết định chấm dứt hưởng phải căn cứ vào kết luận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng khi chuyển đến ở nơi khác trong nước có nguyện vọng hưởng trợ cấp tại nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng khi ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần; mức trợ cấp một lần bằng 03 tháng mức trợ cấp đang hưởng. Hồ sơ, trình tự giải quyết trợ cấp một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 109 và khoản 4 Điều 110 của Luật bảo hiểm xã hội.

6. Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp phục vụ được điều chỉnh mức hưởng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội."

Xin chào luật sư! Em hiện đang làm chủ thầu xây dựng ở quê. Có thuê người làm thuê cho mình, nhưng hai bên không có ký kết hợp đồng lao động. Trong quá trình làm không may công nhân của mình bị tai nan thương vong. Theo luật sư thì em sẽ bị xử lý trước pháp luật như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp ạ! Trân trọng cám ơn!

 Trường hợp này không rõ là bạn sử dụng lao động trong thời hạn bao nhiêu lâu, nếu trường hợp việc sử dụng lao động là diễn ra là thường xuyên liên tục thì bạn phải có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động với người lao động, do đó trong trường hợp này bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho người lao động theo quy định và do bạn không tham gia bảo hiểm cho người lao động thì bạn phải có trách nhiệm thanh toán cả phần mà cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm chi trả cho người lao động theo chế trợ cấp tai nạn lao động nữa.

Tôi tên là Đông là giáo viên dạy tiểu hoc, tôi có câu hỏi nhờ luật sư tư vấn giúp. Trên đường đi làm về tôi bị tại nạn giao thông gãy tay phải ( do người khác gây ra nhưng lúc đó gãy kín nên đã không biết cho người ta đi mất ). Tôi đã nhập viện, bác sĩ mổ nẹp bắt vít và hẹn một năm sau phải mổ ra lấy vít. Xin luật sư tư vấn giúp tôi phải làm như thế nào để được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động và làm hồ sơ khi nào là hợp lí vì tôi chưa mổ để lấy vít ra.Xin chân thành cảm ơn !

 Trường hợp này thì khi bạn điều trị ổn đinh và có thể quay trở lại làm việc bình thường thì bạn sẽ tiến hành giám định tỷ lệ thương tật, căn cứ vào tỷ lệ thương tật thì mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động dành cho bạn sẽ khác nhau. Còn trường hợp sau này bạn phải vào việc điều trị để lấy vít ra thì lúc này những ngày nghỉ thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau, sau khi điều trị xong thì bạn tiếp tục được giám định lại tỷ lệ giảm khả năng lao động lúc này nếu tỷ lệ suy giảm khả năng lao động của chị là từ 31% trở lên thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

>> Xem thêm:  Hồ sơ cần thiết để giám định thương tật do tai nạn lao động?

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tai nạn lao động do tự té thì được hưởng chế độ bảo hiểm gì ?