Trả lời:

Chào bạn, vấn đề pháp lý bạn quan tâm Luật Minh Khuê xin được trả lời như sau:
1. Căn cứ pháp lý:
2. Nội dung tư vấn:
Theo quy định tại điều 2 của luật trọng tài thương mại thì vấn đề tranh chấp của Bạn thuộc đối tượng điều chính của luật này:

Điều 2. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài

1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

Căn cứ vào điều 5 của Luật trọng tài thương mại 2010 , cụ thể:

Điều 5. Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Bạn có thể lựa chọn cả 2 hình thức trên để giải quyết. Tuy nhiên, nếu chọn hình thức Trọng tài thương mại, bạn cần có sự thỏa thuận bằng vản bản của cả hai bên về lựa chọn cơ quan trọng tài giải quyết, quyết định trọng tài có giá trị thi hành ngay.

Nếu không thỏa thuận được trọng tài, bạn làm đơn gửi tòa án cấp huyện giải quyết.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp