Khách thể của tội phạm là những quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ bị xâm hại bằng cách gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại trong một chừng mực nhất định.

Các loại khách thể:

* Khách thể chung của tội phạm

Khách thể chung của tội phạm là tổng hợp các quan hệ xã hội có cùng chung tính chất, đặc điểm được luật hình sự bảo vệ khi có sự xâm hại của tội phạm.

Bất kỳ tội phạm nào cũng xâm phạm vào khách thể chung, tức là xâm phạm một quan hệ xã hội trong tổng thể các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ.

* Khách thể loại của tội phạm

Khách thể loại của tội phạm là nhóm quan hệ xã hội cùng tính chất được nhóm các quy phạm pháp luật hình sự bảo vệ khỏi sự xâm hại của nhóm tội phạm

Bất cứ một tội phạm nào cũng đều xâm hại đến khách thể loại là một hay nhiều quan hệ xã hội trong cùng một nhóm quan hệ xã hội nhất định.

Cơ sở để nhà làm luật xây dựng và sắp xếp các quy định của Bộ luật Hình sự thành từng chương trong Phần các tội phạm là khách thể loại của tội phạm. Khách thể loại của tội phạm là yếu tôz có ý nghĩa quyết định tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm, vì vậy việc nhà làm luật sử dụng khách thể loại của tội phạm để làm căn cứ sắp xếp các tội phạm cụ thể theo từng chương trong Phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự không chỉ là hợp lý mà còn rất khoa học. Vỉệc dùng các căn cứ (chủ thể, lỗi...) để phân loại tội phạm có thể sẽ dẫn đến tình trạng các tội phạm có tính chất rất khác nhau nhưng được sắp xếp trong cùng một chương của Bộ luật Hình sự.

- Khách thể trực tiếp của tội phạm

Khách thể trực tiếp của tội phạm là quan hệ xã hội cụ thể bị loại tội phạm cụ thể trực tiếp xâm hại.

Khách thể trực tiếp của tội phạm trước hết là những quan hệ xã hội bị hành vi phạm tội cụ thể trực tiếp gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại. Thông qua sự gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại này mà tội phạm xâm hại đến khách thể loại và khách thể chung.

Việc xác định khách thể trực tiếp bị xâm hại là quan hệ xã hội nào thì phải căn cứ vào tính chất, mức độ, tầm quan trọng của quan hệ xã hội, mức độ gây thiệt hại, mục đích chủ quan của người phạm tội... mới có thể đánh giá đầy đủ và chính xác về tính chất nguy hiếm cho xã hội của hành vi đó.

Như vậy, có thể thấy rằng việc xác định khách thể trực tiếp bị xâm hại là căn cứ để nhập, tách nhữnghành vi nguy hiểm cho xã hội cụ thể vào một hoặc thành nhiều tội danh và sắp xếp chúng ở những chương cụ thể trong Phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự.