Căn cứ khoản 2 Điều 128 Bộ luật Lao động năm 2019, trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Như vậy, với quy định nêu trên sẽ giúp cho người lao động trong thời gian bị đình chỉ công việc có khoản tiền để chi tiêu cho đời sông sinh hoạt hằng ngày.