Căn cứ vào điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Lưu ý, quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Đồng thời, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nêu trên, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau:

* ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

* ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

* ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

* Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, trước khi giao kết hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận về tiền lương và việc người lao động phải hoàn thành công việc. Trường hợp người lao động không hoàn thành công việc không những gây thiệt hại cho người lao động mà đó còn là sự vi phạm hợp đồng lao động. Bởi vậy, Bộ luật Lao động năm 2019 tạo cơ chế cho người sử dụng lao động được quyền chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người sử dụng lao động.

Lưu ý, người sử dụng lao động chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc được giao, đối với trường hợp người lao động thỉnh thoảng không hoàn thành công việc được giao thì không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động (bởi ai cũng có thời điểm gặp khó khăn dẫn đến tâm lý, trí lực, thể lực bị ảnh hưởng và không hoàn thành công việc được giao trong một khoảng thời gian nhất định nên người sử dụng lao động cần phải cảm thông cho người lao động trong trường hợp này).

Việc đánh giá người lao động hoàn thành hay không hoàn thành công việc phải thể hiện rõ tiêu chí trong quy chế của người sử dụng lao động từ trước; điều này sẽ giúp người lao động biết được quy định mà cố gắng thực hiện tốt, cũng như tránh trường hợp người sử dụng lao động lấy cớ người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động một cách tùy tiện làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Tuy nhiên, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này thì người sử dụng lao động cần thông báo trước cho người lao động trong khoảng thời gian mà Bộ luật Lao động năm 2019 quy định; việc thông báo trước sẽ giúp người lao động có thời gian bàn giao công việc, đủ thời gian tìm việc làm mới để có thu nhập, đời sống của người lao động và gia đình họ được ổn định.