Căn cứ vào khoản 2 Điều 79 Bộ luật Lao động năm 2019, trường hợp quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể thì phải thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể. Quy định của người sử dụng lao động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể thì phảiđược sửa đổi cho phù hợp; trong thời gian chưa sửa đổi thì thực hiện theo nội dung tương ứng của thỏa ưóc lao động tập thể.

Như vậy, quy định nêu trên thể hiện các bên phải tuân thủ và thực hiện đúng nội dung trong thỏa ước lao động tập thể kể từ khi nó có hiệu lực. Từ việc tuân thủ đúng các nội dung trong thỏa ưóc lao động tập thể sẽ mang lại quyền lợi tăng thêm cho người lao động.