Trân trọng cảm ơn luật Minh Khuê,

Người hỏi: Trần Thanh Sơn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2005

Nội dung trả lời:

Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Do bạn không nói rõ công ty bạn là công ty THHH, cổ phần, hay công ty tư nhân nên sẽ phụ thuộc vào quy định về mỗi loại hình công ty sẽ có sự khác biệt:

- Đối với công ty cổ phần :

Điều 121. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát. Quyền và nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điện thoại

3. Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Như vậy trưởng ban kiểm soát trong công ty cổ phần sẽ có quyền hạn theo Điều lệ công ty quy định nên nếu như công ty bạn có quy định là trưởng ban kiểm soát không được làm việc trong phòng kế toán thì thắc mắc của bạn là đúng và cơ sỏ pháp lý trong trường hợp này chính là Điều lệ công ty bạn. Còn nếu như công ty bạn lại quy định trong Điều lệ là trưởng ban kiểm soát được quyền tham gia vào phòng kế toán thì thắc mắc của bạn là sai 

-Đối với công ty TNHH:

Trong Mục 1, Chương II Luật Doanh nghiệp 2005 không có điều nào quy định về Ban kiểm soát của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Điều đó không có nghĩa là Luật không quy định về quyền, trách nhiệm, điều kiện và chế độ làm việc của bộ phận này.

Trong trường hợp bạn hỏi là đối với công ty TNHH hai thành viên, theo quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2005 thì trường hợp này vẫn có thể thành lập Ban kiểm soát tùy thuộc vào yêu cầu quản trị của công ty.

Về vấn đề Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ai? 

Theo quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty và có quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty. Do đó, công ty có thành lập Ban kiểm soát hay không thì tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng thành viên vì thế trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát sẽ chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên.

Về vấn đề Ban kiểm soát sẽ giám sát hoạt động nào?

Về cơ bản chức năng của Ban kiểm soát trong công ty THHH hay công ty cổ phần đều là kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty.

Mặc dù trong Luật không sử dụng nguyên tắc suy diễn, tuy nhiên trong trường hợp này, nếu công ty bạn muốn thành lập Ban kiểm soát thì có thể tham chiếu các Điều121,122,123,124,125,126 và 127 của Luật Doanh nghiệp 2005 để xây dựng và quy định trong Điều lệ của công ty.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

Chính vì vậy về cơ bản nếu như công ty bajn là loại hình doanh nghiệp này thì vẫn tuân thủ theo như quy định đối với công ty cổ phần.

Tóm lại, bạn cần quan tâm xem loại hình doanh nghiệp của bạn cũng như quy định trong Điều lệ công ty để có được câu trả lời chính xác nhất.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật uy tín, thường xuyên cho doanh nghiệp