Cụ thể, kể từ khi nhận được hồ sơ giá xăng dầu của thương nhân đầu mối gửi đến thì chậm nhất sau hai ngày làm việc, các thành viên của Tổ Giám sát liên ngành phải gửi ý kiến của Bộ chủ quản hoặc của đơn vị mình đến tổ trưởng tổ giám sát liên ngành về hồ sơ giá xăng dầu của các thương nhân để tổng hợp. Nếu sau hai ngày làm việc, tổ trưởng tổ giám sát không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản của các thành viên, thì coi như thành viên đó chấp thuận với quyết định giá của thương nhân đầu mối.

Trường hợp các yếu tố cấu thành giá biến động làm cho giá cơ sở tăng (hoặc giảm) trên 12% so với giá bán lẻ hiện hành, hoặc điều chỉnh giá xăng, dầu có tác động bất lợi đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân, tổ giám sát phải kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá để lãnh đạo Liên Bộ xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12, thay thế Quyết định số 2013/QĐ-BTC ngày 16/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê (biên tập)​