Cho e hỏi mẩu giấy Ủy quyền nhận bhxh là do mình tự làm hay được bán ở đâu ạ.về phần công chứng thì gửi về quê hay tới ủy ban nhân dân thành phố nơi mình làm việc để công chứng ạ.xin cảm ơn luật sư

Về mẫu giấy ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội thì bạn có thể tự làm hoặc đến ủy ban nhân dân cấp xã, phường hoặc phòng công chứng để được hướng dẫn, trợ giúp. Về phần công chứng thì theo quy định của Luật Công chứng 2014 thì bạn có thể đến bất kỳ UBND xã, phường, thị trấn nào hoặc đến các phòng công chứng công hay tư đều được.

nếu dc thì ad cho tôi xin cái mẫu của giấy ủy quyền Mẹ ở quê nhờ Con mua nhà ở Sài Gòn nhé

Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN MUA NHÀ Ở

Bên ủy quyền (1):

Ông (Bà) .....................................................................................................

Sinh ngày:. tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................

cấp ngày.......tháng.......năm........................................................................

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):......................................................................

Sinh ngày.. tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................

cấp ngày.......tháng.......năm........................................................................

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:..... đường...........................................

phường...................... quận....................thành phố..................................(2)

Ông ............................................. và Bà......................................................

là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:............................ ngày.......tháng.........năm...........

do ................................................................................................. cấp (4)

Bên được ủy quyền (1):

Ông (Bà) .....................................................................................................

Sinh ngày.. tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................

cấp ngày.......tháng.......năm........................................................................

Địa chỉ thường trú :.....................................................................................

Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với những thỏa thuận sau đây :

ĐIỀU 1
PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền bán toàn bộ ngôi nhà nêu trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây:

- Tạo điều kiện cho người mua tìm hiểu các thông tin về ngôi nhà nêu trên;

- Thỏa thuận với bên mua về các điều khoản trong nội dung của hợp đồng mua bán nhà;

- Cùng bên mua thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà ở tại cơ quan công chứng;

- Cùng bên mua thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở đã cam kết và hỗ trợ, tạo điều kiện cho bên mua hoàn thành thủ tục đăng ký trước bạ sang tên đối với ngôi nhà nêu trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (5)

ĐIỀU 2
THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là........................... kể từ ngày........tháng.......năm.........

ĐIỀU 3
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây:

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận thừa kế quyền sử dụng đất như thế nào ? Thời hiệu khởi kiện thừa kế là bao lâu ?

- Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đât ở số ........... ngày .......tháng .......năm .......... do.................................................. cấp (4)

và cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;

- Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện;

- Thanh toán cho Bên được ủy quyền các chi phí hợp lý khi thực hiện các việc được ủy quyền;

- Trả thù lao cho Bên được ủy quyền với số tiền là................ (nếu có);

- Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng hợp đồng ủy quyền này.

2. Bên ủy quyền có các quyền sau đây :

- Yêu cầu Bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên;

- Yêu cầu Bên được ủy quyền giao toàn bộ số tiền bán ngôi nhà nêu trên.

ĐIỀU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

>> Xem thêm:  Phân chia di sản khi đã hết thời hiệu khởi kiện thừa kế ? Quyền bán tài sản được thừa kế ?

1. Bên được ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây :

- Bảo quản, giữ gìn bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số .......... ngày ....... tháng ....... năm ........... do.................................................. cấp (4)

và các tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;

- Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả thực hiện;

- Giao cho Bên ủy quyền toàn bộ số tiền thu được từ việc bán ngôi nhà nêu trên;

2. Bên được ủy quyền có các quyền sau đây:

- Yêu cầu Bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;

- Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được ủy quyền nêu trên và được nhận thù lao như đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5
CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để thực hiện (6).

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân khi nhận di sản thừa kế ? Kiện đòi lại tài sản thừa kế như thế nào ?

ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam đoan sau đây:

1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận với Bên thuê đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU 7
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích của Công chứng viên dưới đây.
 
2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này (7), đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ và tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ và tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ........ tháng .......... năm……… (.................................................. ) (8)
tại: ……………………………..(9)
Tôi ................................................. , Công chứng viên phòng Công chứng
số ............. tỉnh (thành phố)........................................................................
 
Chứng nhận :
- Hợp đồng ủy quyền bán nhà đã đựơc giao kết giữa Bên ủy quyền là
và Bên được ủy quyền là.................................... (10); các bên đã tự nguyện
thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;
- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng này phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;
- Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này (7), đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi (11)
 
- Hợp đồng này gồm ...... bản chính (mỗi bản chính gồm .......tờ,..... trang), cấp cho:
+ Bên ủy quyền ........... bản chính;
+ Bên được ủy quyền .......... bản chính;
+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
 
Số công chứng ......................., quyển số ................ TP/CC-SCC/HĐGD

CÔNG CHỨNG VIÊN

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

>> Xem thêm:  Tư vấn chia thừa kế theo di chúc và theo pháp luật ? Thủ tục tặng cho đất được thừa kế ?

CHÚ THÍCH

(1) - Trong trường hợp bên giao kết hợp đồng là cá nhân:
Ông (Bà) .....................................................................................................
Sinh ngày.. tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................
cấp ngày.......tháng.......năm........................................................................
Địa chỉ thường trú:......................................................................................
.............................................................................................................
 
Nếu bên nào đó có từ hai người trở lên, thì lần lượt ghi thông tin của từng người như trên; nếu bên thuê là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì ghi hộ chiếu;
Nếu có đại diện, thì ghi họ tên, giấy tờ tùy thân và tư cách của người đại diện.

(2)- Trong trường hợp bên giao kết hợp đồng là tổ chức
Tên tổ chức:.................................................................................................
Tên viết tắt:.................................................................................................
Trụ sở tại:....................................................................................................
Quyết định thành lập số ...... ngày.........tháng......năm.......của....................
Điện thoại:...................................................................................................
Đại diện là Ông (Bà)....................................................................................
Chức vụ:......................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….........................
cấp ngày.......tháng.......năm........................................................................
Việc đại diện được thực hiện theo................................................................
 
(2) Trong trường hợp vợ chồng có địa chỉ thường trú khác nhau, thì ghi địa chỉ thường trú từng người và của cả hai người;

(3) Trong trường hợp ngôi nhà ở nông thôn thì ghi rõ từ xóm (ấp, bản),...;
 
(4) Ghi các thực trạng khác của ngôi nhà (nếu có) như: quyền sử dụng bất động sản liền kề của chủ sở hữu ngôi nhà theo quy định của Bộ luật Dân sự (từ Điều 278 đến Điều 283;
 
(5) Trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, thì ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng của ngôi nhà đó;
 
(6) Ghi các thỏa thuận khác ngoài các thỏa thuận đã nêu;
 
(7) Trong trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị Công chứng viên đọc hợp đồng, thì ghi người yêu cầu công chứng đã nghe đọc hợp đồng;
 
(8) Trong dấu ngoặc đơn ghi ngày tháng năm bằng chữ; nếu thực hiện công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng thì ghi giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn;
 
(9) Ghi địa điểm thực hiện công chứng;
 
(10) Ghi chủ thể hợp đồng là cá nhân giao kết; nếu có bên nào đó gồm từ 2 người trở lên, thì lần lượt ghi họ tên, giấy tờ tùy thân của từng người;
Nếu có bên là tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của tổ chức đó và ghi họ tên, giấy tờ tùy thân và tư cách của người đại diện;

(11) Nếu một trong các bên ký trước vào hợp đồng theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục I của Thông tư 03/2001/TP-CC, thì ghi người đó đã ký trước vào hợp đồng và chữ ký của người đó đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại cơ quan thực hiện công chứng;
 
Nếu việc điểm chỉ được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 Mục I của Thông tư số 03/2001/TP-CC, thì ghi đã điểm chỉ hoặc đã ký và điểm chỉ.

Chào Luật sư! Mẹ tôi định cư tại Mỹ và có căn nhà tại Đồng Nai, nay mẹ tôi muốn ủy quyền cho tôi được quyền bán căn nhà đó thì tôi và mẹ tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì và thủ tục ra sao để tôi được quyền bán căn nhà đó ạ?

Việc ủy quyền để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng ủy quyền. Như vậy, chỉ những người được ủy quyền tại hợp đồng ủy quyền mới có được quyền nhân danh bên ủy quyền thực hiện những công việc theo đúng nội dung những gì đã được ủy quyền.

I. Giấy tờ bên ủy quyền cần chuẩn bị gồm:

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất / Hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền (cả vợ và chồng).

3. Hộ khẩu của bên ủy quyền (cả vợ và chồng).

4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên ủy quyền.

5. Trong trường hợp bên ủy quyền gồm một người cần có các giấy tờ sau:

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu từ trước tới nay sống độc thân);

>> Xem thêm:  Tư vấn thừa kế giữa anh chị em ruột với nhau ? Thừa kế thế vị chia tài sản như thế nào ?

- Bản án ly hôn và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu đã ly hôn);

- Chứng tử của vợ hoặc chồng và giấy xác nhận tình trạnh hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết);

- Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản ).

6. Hợp đồng ủy quyền có nội dung ủy quyền lại (nếu có).

II. Giấy tờ bên nhận ủy quyền cần chuẩn bị:

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

2. Hộ khẩu.

3. Hợp đồng ủy quyền nhận ủy quyền (nếu có).

Thủ tục để tiến hành công chứng hợp đồng ủy quyền.

Căn cứ khoản 2 điều 55 Luật công chứng 2014 quy định:

>> Xem thêm:  Phải làm sao khi người đồng thừa kế không đồng ý cho xây, sửa, bán nhà là tài sản thừa kế ?

"Điều 55. Công chứng hợp đồng ủy quyền

2. Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền".

Do mẹ bạn ở bên Mỹ không thể về Việt Nam nên hợp đồng ủy quyền của bạn cần phải được công chứng tại hai nơi khác nhau, và bạn bạn cần làm hợp đồng ủy quyền bên Mỹ trước và đến Đại sứ quán của Việt Nam tại Mỹ để công chứng hợp đồng ủy quyền trên sau đó gửi về Việt Nam để bạn tiếp tục mang hợp đồng ủy quyền này đến tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam để được công chứng một lần nữa. Sau khi đã hoàn thành thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền theo đúng quy định thì bạn hoàn toàn có thể thay mẹ bạn bán căn nhà.

xin hỏi: vì sao pháp luật đất đai quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất không được phép ủy quyền?

Mọi vướng mắc pháp lý hãy gọi: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 4) để được tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật MInh Khuê 

>> Xem thêm:  Luận cứ bảo vệ vụ việc “tranh chấp thừa kế” ? Thủ tục chia thừa kế theo pháp luật ?