Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên... hoạt động theo qui định của Pháp luật. Chúng tôi xin hỏi Tiền lương trả cho đồng chí Chủ tịch Công đoàn và các cán bộ Công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp hiện nay tính như thế nào và theo thông tư nào của nhà nước qui định.
Trân trọng cám ơn!

Người hỏi: Đào Thị Hoa

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Theo quy định tại chương 2 quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ công đoàn tại quyết định số 525/QĐ-TLĐ ban hành quy định tạm thời về tiền lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sỏ khu vực ngoài nhà nước thì cách tính lương cho cán bộ công đoàn được thực hiện theo quy định sau:

Theo Quyết định 525/QĐ-TLĐ ngày 25/4/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kể từ ngày 01/5/2011 cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước được hưởng  tiền lương, phụ cấp như sau:

- Chủ tịch công đoàn cơ sở hệ số:                       3,0

- Phó chủ tịch công đoàn cơ sở hệ số                   2,5

- Cán bộ công đoàn chuyên trách khác hệ số       2,0

Cách tính tiền lương hàng tháng: bằng  hệ số nhân với tiền lương, tiền công bình quân làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn của lao động  trong doanh nghiệp, đơn vị.

1/ Cách tính tiền lương bình quân:

- Đối với doanh nghiệp tiền lương, tiền công bình quân hàng tháng để tính lương cán bộ chuyên trách công đoàn được xác định trên cơ sở tổng quỹ tiền lương, tiền công trả cho người lao động trong kỳ được phép khấu trừ vào chi phí hợp lý, hợp lệ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho tổng số lao động trong kỳ ( thuộc đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn) chia 12 tháng.

- Đối với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tiền lương, tiền công bình quân hàng tháng tính lương cán bộ chuyên trách công đoàn được xác định trên cơ sở tổng quỹ tiền lương, tiền công trả cho người lao động   ( thuộc đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn) và thu nhập tăng thêm tính vào chi phí hoạt động sự nghiệp (nếu có) chia cho tổng số lao động trong kỳ (thuộc đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn) chia 12 tháng.

- Kỳ tính lương bình quân : 1 năm 1 lần, tiền lương, tiền công bình quân năm trước liền kề làm cơ sở trả lương  hàng tháng của cán bộ công đoàn chuyên trách năm nay.

2/ Trường hợp tiền lương đang hưởng theo hợp đồng lao động của người lao động được bố trí làm cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở cao hơn tiền lương  tính  theo hệ số quy định tại khoản 1, điều  này thì được tính thêm phần chênh lệch cho bằng tiền lương hiện hưởng theo HĐLĐ.

3/ Chế độ phụ cấp thâm niên.

Từ nhiệm kỳ Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ  thứ 2  , cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước  được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương đang hưởng/ 1 nhiệm kỳ đối với công đoàn cơ sở nhiệm kỳ đại hội 5 năm 2 lần. Mức phụ cấp 10% mức lương đang hưởng/1 nhiệm kỳ đối với công đoàn cơ sở nhiệm kỳ đại hội 5 năm 1 lần.

Ngoài phụ cấp thâm niên theo quy định trên cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước còn được hưởng chế độ phụ cấp lương như: Phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút,.. theo quy định đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp ( nếu có).

4/ Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm ytế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Đơn vị  trả lương cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước có trách nhiệm trích nộp kinh phí Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn  cơ sở.

5/ Chế độ khác.

Ngoài chế độ tiền lương cán bộ  công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước được hưởng các chế độ phúc lợi do doanh nghiệp, đơn vị chi trả như người lao động tại doanh nghiệp theo quy chế và thoả ước lao động tập thể của đơn vị, doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị không chi trả các chế độ phúc lợi theo Quy chế và thoả ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn chuyên trách thì công đoàn cơ sở  chi trả khoản này từ nguồn ngân sách của công đoàn cơ sở.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG