Do vậy công ty chúng tôi đã để cho ông Nguyễn Văn A người đứng tên trên giấy tờ là thành viên sáng lập công ty và nắm giữ 10% vốn điều lệ. Thực chất ông Nguyễn Văn A này không có đóng góp vốn. Vậy xin anh chị tư vấn cho công ty chúng tôi để tránh trường hợp anh Giám đốc này nói là anh có nắm 10% vốn góp. Thì chúng tôi phải làm văn bản hay hợp đồng rằng buộc như thế nào? Mong Minh Khuê trả lời giúp chúng tôi.

2. Quy trình, thủ tục để bãi nhiệm Giám đốc theo qui định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: Hải Nam

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lí: Luật doanh nghiệp 2005

Điều 57. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

b) Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty hoặc người không phải là thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

Như vậy, giám đốc không bắt buộc phải là người sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty. Trong trường hợp này, ông A không phải là thành viên công ty mà công ty bạn muốn ông A giữ chức vụ giám đốc nhưng lại sợ ông A lấy mất 10% vốn thì có thể kí kết hợp đồng lao động với ông A theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012.

Điều 52. Quyết định của Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

...c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;....

2. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Như vậy, để miễn nhiệm giám đốc cần thiến hành các thủ tục sau:

- Triệu tập và tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên

- Đưa ra quyết định để các thành viên hội đồng thành viên biểu quyết

- Làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và đăng kí với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trường hợp kí kết hợp đồng lao động với giám đốc thì phải chấm dứt hợp đồng lao động theo luật lao động.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ