Có ý kiến cho rằng: Trường đại học kinh doanh về dạy học, dạy nghề  và đơn vị này không phải là 01 doanh nghiệp kinh doanh cây xanh công viên hay là một doanh nghiệp lâm nghiệp... và các TSCĐ là cây xanh trên không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn nữa vì trường quá rộng nên số cây xanh này được trồng vào các khoản đất trống trong trường nên không thể được xem là TSCĐ.

Vậy việc đưa giá trị cây xanh trên vào TSCĐ và khấu hao có đúng quy định của pháp luật không? Nếu không đưa vào TSCĐ mà đưa vào công cụ để phân bổ chi phí dần thì có đúng quy định của pháp luật không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: T.V

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời: 

Chào chị, cảm ơn chị đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin mà chị cung cấp xin được tư vấn cho chị như sau:

Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Hỏi về thanh toán tiền mua tài sản cố định cho công ty?

-Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

-Thông tư 162/2014/TT-BTC Quy đinh chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Nội dung phân tích

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC thì vườn cây lâu năm cũng được coi là tài tài sản cố định hữu hình nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình. Về tiêu chuẩn của tài sản cố định cũng được quy định như sau:

-Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

- Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Tuy nhiên, do trường đại học ngoài công lập thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (điểm b khoản 2 Điều 7 Luật giáo dục) nên sẽ được điều chỉnh chủ yếu bởi thông tư 162/2014/TT-BTC. Theo đó, Điều 3 thông tư 162/2014/TT-BTC có quy định về tiêu chuẩn tài sản cố định hữu hình trong các đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp như sau:

“Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thoả mãn đồng thời cả 2 tiêu chuẩn dưới đây:

a) Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên;

>> Xem thêm:  Hồ sơ tài sản cố định bị mất thì xử lý như thế nào?

 b) Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.”

Điều 4 Thông tư 162/2014/TT-BTC cũng quy định:

“Những tài sản (trừ tài sản là nhà, vật kiến trúc) có nguyên giá từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng và có thòi gian sử dụng trên một năm được quy định là tài sản cố định đặc thù.”

Do đó, trong số những cây xanh mà nhà trường mua có giá trị từ 10.000.000 (mười triệu) đồng trở lên thì được xếp vào tài sản cố định hữu hình. Còn những cây xanh có giá trị dưới 10.000.000 (mười triệu) đồng nhưng không nhỏ hơn 5.000.000 (năm) triệu đồng thì được xếp vào tài sản cố định đặc thù.

Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 7 Thông tư 162/2014/TT-BTC cũng quy định về các đối tượng ghi sổ kế toán tài sản cố định cũng bao gồm vườn cây:

“5. Vườn cây thuộc khuôn viên đất độc lập, có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên (không tính giá trị quyền sử dụng đất); hoặc từng cây lâu năm có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên được xác định là một đối tượng ghi sổ kế toán tải sản cố định”.

Về việc trích khấu hao đối với tài sản cố định này: Do vườn cây trồng trong khuôn viên trường không phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuât, kinh doanh mà chỉ nằm trong quy hoạch cảnh quan trường nên không được trích khấu hao mà chỉ được tính hao mòn tài sản cố định theo quy định tại Điều 14 Thông tư 162/2014/TT-BTC:

“1.Tài sản cố định của cơ quan, tổ chức, đơn vị không tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tính hao mòn tài sản cố định theo quy định tại Thông tư này; không trích khấu hao.”

Mức hao mòn tài sản cố định được tính theo quy định tại Điều 13 Thông tư 162/2014/TT-BTC như sau:

Mức hao mòn hàng năm  = Nguyên giá của tài sản  x     Tỷ lệ tính hao

>> Xem thêm:  Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định có được không ? quy định trong văn bản nào ?

của từng tài sản cố định           cố định                          mòn (% năm)

Phương pháp tính nguyên giá tài sản cố định được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư 162/2014/TT-BTC

Về thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn được quy định tại phụ lục I thông tư 162/2014/TT-BTC như sau:

Loại 9

Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm

Thời gian sử dụng (năm)

Tỷ lệ hao mòn (%)

1

Các loại súc vật

8

12,5

2

 Cây lâu năm, vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn cây lâu năm.

25

4

3

 Thảm cỏ, thảm cây xanh, cây cảnh, vườn cây cảnh

8

12,5

 

Về việc đưa vào công cụ, dụng cụ để phân bổ chi phí: Do vườn cây không phải là phương tiện trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, không được trích khấu hao TSCĐ nên cây xanh không phải là công cụ, dụng cụ để phân bổ chi phí. Hơn nữa, cây xanh được xếp vào loại 9, còn công cụ, dụng cụ được xếp vào loại 4,5,6,7 theo quy định tại Điều 6 Thông tư 162/2014/TT-BTC.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của chị, cảm ơn chị đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Tiêu chuẩn xác định tài sản cố định theo quy định mới năm 2020