Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

I. Cơ sở pháp lý

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

Thông tư 119/2014/TT-BTC thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

II. Nội dung phân tích

Vấn đề 1: Điều chuyển tài sản cho chi nhánh

Căn cứ Thông tư 39/2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 cua Bộ Tài chính. Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

+ Tại tiết b.2 khoản 2.15 Phụ lục 4 quy định:

>> Xem thêm:  Thủ tục lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ trụ sở chính công ty mới nhất năm 2020

“ h.2.Tài sàn điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tể chức, cá nhân; tài sản điều chuyến khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyến đối loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo hộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyến giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân tố chức, cá nhân có tài sản điểu chuyến phải lập hóa đơn GTGT theo quy định ”

Như vậy, 

– Trường hợp, chi nhánh của Doanh nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Doanh nghiệp phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn theo quy đinh tại tiết a tiết b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quỵ định.

– Trường hợp chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập thì khi điều chuyển tài sản cho chi nhánh. Doanh nghiệp phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Vấn đề 2: Kê khai thuế thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc

a/ Kê khai thuế môn bài.

Theo quy định tại thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn quản lý thuế quy định về khai thuế môn bài như sau:

Điều 17. Khai thuế môn bài.

1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

Người nộp thuế kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác... nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

Như vậy, nếu chi nhánh cùng tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài tại trụ sở chính. Còn trong trường hợp khác tỉnh thì nộp tại chi nhánh.

b/ Xuất hóa đơn cho chi nhánh.

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập thì xuất hóa đơn bán hàng bình thường.

Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc :

+ Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc là chi nhánh ở khác tỉnh thì doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ sau:

. Lập hóa đơn GTGT.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thành lập văn phòng đại diện và mức nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật

. Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ. Nhưng khi bán hàng chi nhánh này phải lập hóa đơn và bảng kê hàng hóa bán ra gửi về trụ sở chính. Để trụ sở chính lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào những hóa đơn GTGT mà trụ sở chính giao hàng xuất cho.

c/ Kê khai thuế GTGT.

Theo quy định tại điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì:

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập thì kê khai tại chi nhánh.

Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì trong trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính thì kê khai tại trụ sở chín. Còn trong trường hợp khác tỉnh với trụ sở chính thì kê khai thuế GTGT tại chi nhánh. Nếu chi nhánh này không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì kê khai thuế tại trụ sở chính.

Đối với những doanh nghiệp sản xuất:

Nếu cơ sở sản xuất khác tỉnh với trụ sở chính, nếu không bán hàng, không phát sinh doanh thu thì phải đăng kí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương đó, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải lập hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại đó. Nếu cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán thì kê khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Doanh nghiệp phải lập và gửi bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán cùng với hồ sơ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi 1 bản bảng phân bổ tới cơ quan thuế cơ sở sản xuất trực thuộc.

Căn cứ vào số thuế GTGT được phân bổ giữa trụ sở chính và các địa phương cơ sở sản xuất, doanh nghiệp lập chứng từ nộp thuế GTGT tại trụ sở chính và từng địa phương cơ sở sản xuất.

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện của trung tâm trọng tài ở nước ngoài (Mẫu số 14/TP-TTTM)

d/ Kê khai thuế TNDN.

Theo điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập thì kê khai thuế TNDN tại chi nhánh đó.

Còn đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì kê khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính

Đối với doanh nghiệp sản xuất thì hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính thì hồ sơ kê khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162  hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh ?

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật thuế.

>> Xem thêm:  Không thông báo cho cơ quan chức năng khi mở văn phòng đại diện doanh nghiệp bị xử phạt như thế nào ?