Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EARNING PER SHARE - EPS) là gì ?

Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EARNING PER SHARE - EPS) là gì ?

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là phần lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phiếu thường của các cổ đông, sau khi đã trừ đi cổ tức ưu đãi. Chỉ số EPS và p/e được các nhà phân tích kinh tế sử dụng như một tiêu chí đánh giá về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.

Pháp luật một số nước về địa vị pháp lý của Nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán

Tùy thuộc vào nhu cầu quản lý, trình độ lập pháp và hệ thống pháp luật, các nước trên thế giới có những hệ thống quy định khác nhau điều chỉnh hoạt động đầu ...

Các nhân tố khách quan ảnh hưởng tới hoạt động tư vấn đầu tư của công ty chứng khoán

Hiệu quả hoạt động tư vấn đầu tư không chỉ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan của chính công ty mà còn phụ thuộc vào các nhân tố khách quan từ bên ngoài. ...

Sở giao dịch chứng khoán là gì ? Quy định về Sở giao dịch chứng khoán theo Luật Chứng khoán

Thị trường giao dịch chứng khoán là tập hợp các hoạt động phân phối lại các nguồn từ chủ thể này sang chủ thể khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Sở ...

Lợi tức là gì ? Khái niệm nợi tức được hiểu như thế nào ?

Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản; khoản tiền lãi thu được do cho vay hoặc tiền gửi tại các ngân hàng; số tiền người vay trả cho chủ ...

Thị trường giao dịch tập trung là gì ? Thị trường giao dịch phi tập trung là gì?

Trên thế giới hiện nay có nhiều sàn giao dịch và số lượng sử dụng các sàn giao dịch ngày càng phổ biến trong việc mua bán chứng khoán trên sàn giao dịch ...

Công ty chứng khoán là gì ? Khái niệm về công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán với tự cách là thành viên của sở giao dịch chứng khoán. Công ti chứng khoán là tổ chức kinh tế có ...

Niêm yết chứng khoán là gì ? Quy định về niêm yết chứng khoán

Việc niêm yết chứng khoán nhằm thiết lập quan hệ hợp đồng giữa Sở giao dịch chứng khoán với tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết, từ đó qui định trách ...

Phát hành chứng khoán là gì ? Quy định pháp luật về phát hành chứng khoán

Phát hành chứng khoán là hình thức đưa ra lưu hành chứng khoán mới để huy động vốn (tư bản) cần thiết cho người phát hành chứng khoán và trao cho người mua ...

Sự tác động của các chủ thể kinh doanh chứng khoán đối với thị trường chứng khoán?

Lịch sử hình thành và phát triển đã chứng minh Thị trường chứng khoán Việt Nam có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại với các chủ thể kinh doanh chứng ...