1/ Nếu em có bằng cấp và đang phục vụ tại cơ quan nhà nước thì khi em tham gia nghĩa vụ quân sự có được hưỡng ưu đãi gì không.

2/ Sau khi em tham gia nghĩa vụ quân sự em muốn thi lên hạ sĩ quan thì cần điều kiện gì, trước đây ông nội, ông ngoại và ba em có tham gia lính ngụy.

3/ Nếu em không đủ điều kiện để lên hạ sĩ quan thì khi xuất ngũ cơ quan cũ có nhận em trở lại không và mức lương sẽ tính như thế nào, chế độ khác như bảo hiểm, trợ cấp như thế nào ? 

Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Nghị định số 122/2006/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2005 về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ

Nghị định số 18/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Thông tư 213/2006/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2006/NĐ-CP ngày 26/10/2006 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ

Thông tư số 153/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 18/2007/NĐ-CPngày 01 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về quân nhân chuyên nghiệptrong Quân đội nhân dân Việt Nam

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Thứ nhất về vấn đề nếu em có bằng cấp và đang phục vụ tại cơ quan nhà nước thì khi em tham gia nghĩa vụ quân sự có được hưỡng ưu đãi gì không?sau khi em tham gia nghĩa vụ quân sự em muốn thi lên hạ sĩ quan thì cần điều kiện gì , trước đây ông nội, ông ngoại và ba em có tham gia lính ngụy.

Căn cứ Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015:

"3. Nhập ngũ là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển.".

Căn cứ Điều 7 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015:

"Điều 7. Nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị

1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị bao gồm các trường hợp sau đây:

a) Hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ;

b) Thôi phục vụ tại ngũ;

c) Thôi phục vụ trong Công an nhân dân.

2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân.

Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn tại khoản này.".

Căn cứ Điều 21 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015:

"Điều 21. Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ

1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

3. Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ."

Như vậy việc bạn gọi đi nhập ngũ khi bạn đi nghĩa vụ nếu bạn là công dân nam thì việc bạn có bằng và đang làm việc tại cơ quan nhà nước thì bạn sẽ không được hưởng ưu đãi khi nhập ngũ , nếu bạn là công dân nữ thì bạn sẽ được phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội phù hợp với ngành nghề của mình.

2.2. Thứ hai về vấn đề sau khi em tham gia nghĩa vụ quân sự em muốn thi lên hạ sĩ quan thì cần điều kiện gì , trước đây ông nội, ông ngoại và ba em có tham gia lính ngụy.

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định 18/2007/NĐ-CP:

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 18/2007/NĐ-CP quy định điều kiện xét chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp như sau:

“2. Điều kiện xét chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp:

a) Khi Quân đội nhân dân Việt Nam có nhu cầu;

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ hết hạn phục vụ tại ngũ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và tự nguyện;

c) Công nhân, viên chức quốc phòng có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, được huấn luyện quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng và tự nguyện;

d) Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam khi chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;

đ) Công dân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật ngoài độ tuổi nhập ngũ quy định tại Điều 12 của Luật Nghĩa vụ quân sự, được động viên vào Quân đội.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc xét chuyển chế độ, đăng ký phục vụ tại ngũ, phong, phiên quân hàm, giáng cấp quân hàm, tước quân hàm đối với quân nhân chuyên nghiệp; chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xếp lương, nâng lương và chế độ phụ cấp đặc thù cho quân nhân chuyên nghiệp.”

Căn cứ khoản 3 Mục V Thông tư 153/2007/TT-BQP:

"3. Trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân, tổ chức về việc chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp và thời hạn phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp

a. Trách nhiệm quyền hạn chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp:

- Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức:

+ Cá nhân nếu tình nguyện phục vụ tại ngũ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp thì phải làm đơn gửi lên người chỉ huy trực tiếp xem xét, báo cáo cấp trên.

+ Người chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên có trách nhiệm xem xét đơn đề nghị chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp của cá nhân thuộc quyền; tổng hợp bằng văn bản theo quy định, báo cáo cấp trên trực tiếp xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Các đối tượng trước khi được chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp phải được học tập chính trị, huấn luyện quân sự; nội dung, chương trình học tập, huấn luyện do Bộ Tổng tham mưu quy định."

Như vậy việc bạn có bằng và đã thực hiện xong nghĩa vụ bạn có được phục vụ chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp hay không phụ thuộc do Bộ tổng tham mưu quy định hằng năm. Với trường hợp này bạn cần thực hiện thủ tục nộp đơn gửi lên chỉ huy trực tiếp xem xét, báo cáo cấp trên.

2.3. Thứ ba về vấn đề  nếu em không đủ điều kiện để lên hạ sĩ quan thì khi xuất ngũ cơ quan cũ có nhận em trở lại không và mức lương sẽ tính như thế nào, chế độ khác như bảo hiểm, trợ cấp như thế nào ?

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định 122/2006/NĐ-CP:

"1. Hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ làm việc ở cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế thì được cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh tế tiếp nhận trở lại làm việc sau khi xuất ngũ. Nếu cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh tế đó đã giải thể hoặc phá sản thì cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý của cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh tế đó có trách nhiệm giải quyết việc làm."

Như vậy, bạn được tiếp nhận trở lại làm việc khi xuất ngũ.

Về chế độ trợ cấp:

Căn cứ tiểu mục 3.1 Mục 3 Thông tư 213/2006/TT-BQP:

"1. Trợ cấp tạo việc làm: hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ đủ 18 tháng trở lên khi xuất ngũ được hưởng 6 tháng tiền lương theo mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang tại thời điểm xuất ngũ."

-Về chế độ bảo hiểm xã hội:

Căn cứ khoản 3 Điều 4 Nghị định 122/2006/NĐ-CP:

"3. Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ đã làm việc và đóng bảo hiểm xã hội ở các cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế thì được hưởng như  sau:

a) Khi xuất ngũ về địa phương: hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, là lao động theo hợp đồng lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì được tính hưởng trợ cấp thôi việc như cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng khi thôi việc. Việc chi trả trợ cấp thôi việc cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về địa phương do cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế mà hạ sĩ quan, binh sĩ đã làm việc trước khi nhập ngũ thanh toán theo quy định hiện hành.

Trường hợp các tổ chức, cơ sở kinh tế đã giải thể thì cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương nơi tổ chức, cơ sở kinh tế nói trên đóng Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm thanh toán.

b) Khi xuất ngũ chuyển sang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế thì thời gian phục vụ tại ngũ được tính hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội."

Tham khảo bài viết liên quan:

Hỏi đáp về nghĩa vụ quân sự?

Đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Vấn đề muốn hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự phải làm thế nào ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Dân sự.