1. Đảng viên vi phạm sinh con thứ 3 bị xử lý như thế nào ?

Luật Minh Khuê giải đáp các thắc mắc về vấn đề Đảng viên sinh con thứ 3 và hình thức xử lý đối với trường hợp trên:

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Vì bạn cung cấp thông tin chưa đủ là chị gái bạn có là đảng viên vì thế chúng tôi xin được tư vấn như sau:

- Thứ nhất, nếu chị bạn không phải là công chức, viên chức hay đảng viên

Đối với trường hợp này, chị bạn hoàn toàn có thể sinh con thứ ba vì theo quy định tại Điều 17 Nghị định 104/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số:

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình

1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân không tách rời nhau trong việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Mỗi cặp vợ chồng, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quyền và phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước và xã hội

2. Mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có quyền:

a) Quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với quy mô gia đình ít con, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chính sách dân số của Nhà nước trong từng giai đoạn; phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cặp vợ chồng, cá nhân trên cơ sở bình đẳng.

b) Lựa chọn, sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp với điều kiện kinh tế, sức khoẻ, tâm lý và các điều kiện khác.

c) Được cung cấp thông tin và dịch vụ về kế hoạch hoá gia đình.

3. Mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có nghĩa vụ:

a) Thực hiện quy mô gia đình ít con - có một hoặc hai con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

b) Sử dụng biện pháp tránh thai, thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

c) Tôn trọng lợi ích của Nhà nước, xã hội, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức trong việc kiểm soát sinh sản và điều chỉnh quy mô dân số.

d) Thực hiện các quy định của pháp luật về dân số; các quy chế, điều lệ hoặc các hình thức khác của cơ quan, tổ chức; quy ước, hương ước của cộng đồng về dân số và kế hoạch hoá gia đình.

đ) Thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình"

Theo điểm a Khoản 2 Điều này thì chị bạn hoàn toàn có quyền quyết định về số con

- Thứ hai, nếu chị bạn là đảng viên hoặc cán bộ, công chức, viên chức

+ Nếu chị bạn là Đảng viên

Theo Khoản 1 Điều 26 Quyết định số 181/ 2013/QĐ-TW của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành quy định:

“Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: …..”

Căn cứ tại Điểm c Khoản 10 Mục III Hướng dẫn số 09 –HD/UBKTTW ngày 06 tháng 06 năm 2013 của Uỷ ban kiểm tra trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định spps 181 - QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về những trường hợp sau đây không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình:

“+) Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có dân số dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

+) Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

+) Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

+) Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

+) Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giam định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

+) Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

- Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

- Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

+) Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

+) Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162 – QĐBT, ngày 18 -10 -1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”)”.

Như vậy, nếu bạn thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 10 Mục III Hướng dẫn số 09/HD/UBKTTW ngày 06 tháng 06 năm 2013 thì bạn được phép sinh con thứ ba mà không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Nếu bạn không thuộc các trường hợp đó mà vẫn sinh con thứ ba, bạn sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Quyết định số 181 - QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013.

+ Nếu chị bạn là cán bộ, công chức, viên chức

Trước đây khi thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình nhà nước có chủ trương cấm sinh con thứ 3 đối với công nhân viên chức. Nếu sinh con thứ 3 thì sẽ chịu xử phạt hành chính phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép, tước chứng chỉ hành nghề, cấm đảm nhiệm chức vụ, hay bị khiển trách kỷ luật của cơ quan nơi người đó đang đảm nhiệm chức vụ, đang công tác.

Tuy nhiên, khi Nghị định 176/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực kể từ 31/12/2013 ra đời, thay thế Nghị định 114/2006/NĐ-CP (đã hết hiệu lực thi hành) về xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em đã không đề cập gì đến việc “xử lý việc sinh con thứ ba” nữa.

Đây là một chính sách mở để đối phó với tình trạng già đi của dân số của Việt Nam trong tương lai. Do đó, những quy định xử lý việc sinh con thứ 3 cũng sẽ phải thay đổi đảm bảo tính thống nhất của pháp luật.

Điều này có nghĩa là pháp luật hiện tại không cấm việc sinh con thứ 3 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Pháp luật hiện hành để mở chế độ sinh con thứ ba, nên cơ quan nơi người sinh con thứ ba không được viện cớ để xử lý đối với nhân viên cơ quan mình sinh cong thứ 3.

Tuy nhiên, hình thức xử lý cụ thể cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm được thực hiện theo quy định trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó đề ra nên cần tham khảo nội quy tại cơ quan người sinh con thứ ba đang làm việc. Vì vậy, bạn cần xem lại nội quy của cơ quan mình xem có quy định về vấn đề xử phạt viên chức sinh con thứ 3 hay không.

Đối với trường hợp người nào vi phạm người đấy sẽ bị xử ly theo quy định của pháp luật. Còn đối với các đơn vị trực thuộc có bị ảnh hưởng đến thành tích của mình hay không thì sẽ còn phải căn cứ vào tiêu chị, quy định để đạt được thành tích đấy là như thế nào.

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi là giáo viên đang công tác tại trường THCS. Trong năm 2014 tôi vừa sinh con thứ 3 ( hiện con tôi 6 tháng tuổi) do bị vỡ kế hoạch. Vậy tôi có bị xử lí kỉ luật theo luật công chức không, theo đảng viên? Nếu có thì hình thức kỉ luật nhẹ nhất là hình thức gì? Tôi có đọc bài viết https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-hon-nhan/tu-van-ve-xu-ly-vi-pham-khi-sinh-con-thu-ba-.aspx thì thấy kg bị gì nhưng sao ở đơn vị tôi vẫn có văn bản kỷ luật. Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này. Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn luật Minh khuê.

Trong trường hợp này, nếu như sinh con thứ ba sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính, tuy nhiên, nếu bạn là đảng viên hoặc thuộc đối tượng là cán bộ, viên chức, công chức sẽ có thể vẫn bị xử lý kỷ luật theo quy định của cơ quan nơi bạn làm việc hoặc theo quy chế, điều lệ của đảng viên.

Vợ tôi là viên chức giáo viên, bị kỷ luật khiển trách do vi phạm chính sách dân số "Sinh con thứ 3". Hiện vợ tôi đang hưởng lương Đại học bậc 2, theo niên hạn đến 01/01/2016 được nâng lên bậc 3, nhưng vì bị kỷ luật nên đến 01/04/2016 mới được nâng lên bậc 3. Tuy nhiên Quyết định ghi: Thời gian tính nâng lương lần sau kể từ ngày 01/04/2016. Vậy đúng hay sai. Nếu đúng thì có nghĩa là vợ tôi mỗi năm bị kéo dài thời gia nâng lương thêm 1 tháng ?. Xin Quý vị cho biết. Cảm ơn

Theo quy định tại điều 56 luật viên chức 2010 có quy định

"Điều 56. Các quy định khác liên quan đến việc kỷ Luật Viên chức

1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp".

Như vậy trong trường hợp này bạn bị xử lý kỷ luật là khiển trách thì thời hạn nâng lương bị keo dài 03 tháng. Nếu như cơ quan bạn kéo dài thời hạn nâng lương của bạn là một năm thì không phù hợp với quy định của pháp luật, bạn có quyền kiến nghị về quyết định nâng lương này.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòngđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Tham khảo thêm nội dung: Đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý như thế nào ?

2. Tổ phó chuyên môn của một trường tiểu học chuẩn bị sinh con thứ 3 có bị kỷ luật không?

Thưa luật sư! Tôi là tổ phó chuyên môn của một trường tiểu học chuẩn bị sinh con thứ 3. vậy tôi sẽ bị hình thức kỉ luật nào thưa luật sư? tháng 8 năm nay tôi được nâng lương thường xuyên thì đến năm 2018 tôi có được nâng lương sớm không? (trường hợp tôi đủ thành tích để nâng lương sớm 1 năm)

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ vào các quy định pháp luật về dân số, kế hoạch hóa gia đình hiện hành, tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Hiện nay chưa có văn bản nào của Nhà nước quy định cụ thể các hình thức xử lý công chức, viên chức vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ. Hình thức xử lý cụ thể cho mỗi công chức, viên chức vi phạm được thực hiện theo quy định trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó đề ra.

Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định 1531/QĐ-BTC Quy chế xử lý kỷ luật công viên chức vi phạm năm 2013 có phạm vi điều chỉnh như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức, kể cả hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ đang công tác (sau đây gọi chung là công chức, viên chức), thuộc biên chế các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3 trở lên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc thuộc một trong các trường hợp qui định tại Điều 2 của Quy chế này.

Điều 5. Quy định về hình thức kỷ luật:

1. Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

2. Hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”: áp dụng đối với công chức, viên chức sinh con thứ 4.

3. Hình thức kỷ luật “Cách chức”: áp dụng đối với công chức, viên chức lãnh đạo sinh con thứ 4.

4. Hình thức kỷ luật “Buộc thôi việc”: áp dụng đối với công chức, viên chức sinh con thứ năm trở lên.

Công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, ngoài việc xem xét, xử lý kỷ luật tương ứng với các hình thức kỷ luật nêu trên, trong thời gian thi hành Quyết định kỷ luật, không xem xét, giới thiệu quy hoạch, không đề cử, đề bạt, điều động, luân chuyển theo quy định.

Như vậy, đơn vị bạn đang công tác không thuộc Bộ tài chính thì viên chức sẽ không áp dụng hình thức xử lý kỷ luật nêu trên.

>> Bài viết tham khảo thêm: Ly hôn khi là đảng viên dự bị ? Sinh con thứ ba có còn bị kỷ luật theo quy định mới ?

3. Tư vấn đánh giá cuối năm viên chức khi vi phạm sinh con thứ 3?

Thưa luật sư! Cho em hỏi người lao động hợp đồng không xác định thời hạn có được nâng ngạch không ạ? Thưa luật sư một cán bộ viên chức sinh con thứ 3 vào ngày 10/02/2014. Đến ngày 12/04/2015 bị hội đồng kỷ luật là khiển trách vì năm 2014 vi phạm sinh con thứ 3. Như vậy cuối năm 2015 đánh giá phân cán bộ viên chức là không hoàn thành nhiệm vụ phải không ạ? Cho dù công việc năm 2015 làm rất tốt ?
Mong luật sư giải đáp. Em chân thành cảm ơn.

Tư vấn đánh giá cuối năm viên chức khi vi phạm sinh con thứ 3?

Luật sư tư vấn lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo quy định của Luật Viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; hằng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá viên chức được phân thành các loại: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ - Điều 42, 43 Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12.

Điều 41 Luật Viên chức quy định về nội dung đánh giá viên chức:

"1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau:

a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

3. Việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi đường."

Do vậy, mỗi năm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá viên chức để xếp loại, đánh giá viên chức đó. Việc viên chức đó sinh con thứ 3 không làm ảnh hưởng đến vấn đề đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hay không?

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn về việc đánh giá xếp loại công chức đối với giáo viên?

4. Quy định mới về điều kiện sinh con thứ 3

Vừa qua, Bộ Y tế đã dự thảo Thông tư ban hành danh mục Dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng được sinh con thứ 3.

Dự thảo này nhằm thực hiện hiệu quả Nghị định số 20/2010/NĐ-CP về việc cặp vợ chồng sinh con thứ ba sẽ không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Theo Dự thảo, dị tật và bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền là dị tật và bệnh sau khi điều trị vẫn để lại di chứng và có một trong ba điều kiện sau:

1- Ảnh hưởng đến năng lực, hành vi, tinh thần và hoạt động cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày;

2- Thể lực bị tàn phế, không có khả năng tự nuôi sống bản thân;

3- Khả năng sinh sản giảm hoặc mất.

Vì vậy, Bộ Y tế đã đề xuất danh mục gồm 19 chương nêu rõ hàng trăm dị tật và bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng được sinh con thứ 3. Trong đó có các bệnh lao hệ thần kinh; u lao màng não, bại liệt cấp; viêm não Nhật Bản; động kinh; bệnh vỏ não thị giác; tràn dịch não, nang não; thấp ảnh hưởng đến tim; bệnh tim và thận do cao huyết áp; suy tim; bệnh van động mạch phổi; xơ vữa động mạch chủ; tật đầu nhỏ; não úng thủy bẩm sinh; không có buồng trứng bẩm sinh; tất cả các chuẩn đoán xác định ung thư...

Như vậy, những cặp vợ chồng đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc phải một trong các bệnh hiểm nghèo nêu trên (đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận) có thể sinh thêm con thứ 3 mà không vi phạm quy định về dân số.

Bộ Y tế cho biết, trong trường hợp các dị tật và bệnh hiểm nghèo nằm ngoài danh mục, khi có cơ sở khoa học cần thiết, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ thành lập Hội đồng khoa học tư vấn và quyết định bổ sung vào danh mục.

>> Tham khảo thêm dịch vụ: Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

5. Đảng viên sinh con thứ 3 có vi phạm không?

Chào văn phòng luật sư, có một câu hỏi muốn văn phòng tư vấn giúp tôi. Tôi thấy theo nghị định số 176/2013/NĐ-CP có nói là không xử lý đối với việc sinh con thứ 3 của cán bộ, công nhân viên chức. Vậy dựa theo nghị định này nếu là Đảng viên sinh con thứ 3 thì có bị xử lý không? Và nếu bị xử lý thì hình thức xử lý như thế nào?

Đảng viên sinh con thứ 3 có vi phạm không?

Luật sư tư vấn quy định về sinh con thứ ba, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Chúng tôi, vấn đề pháp lý bạn quan tâm xin được trao đổi cụ thể như sau:

Theo quy định tại Quy định số 181/ 2013/QĐ-TW của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì đối với đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý kỉ luật như sau:

Khoản 1 Điều 26 Quy định số 181/ 2013/QĐ-TW của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định:

“Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: …..”

Tuy nhiên cũng loại trừ một số trường hợp sinh con thứ 3 nhưng không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình theo Điểm c Khoản 10 Mục III Hướng dẫn số 09 –HD/UBKTTW ngày 06 tháng 06 năm 2013 của Uỷ ban kiểm tra trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định số 181/ 2013/QĐ-TW của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định như sau:

“+) Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có dân số dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

+) Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

+) Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

+) Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

+) Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giam định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

+) Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

- Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

- Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

+) Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

+) Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162 – QĐBT, ngày 18 -10 -1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”)”.

Như vậy nếu không thuộc một trong các trường hợp trên thì Đảng viên khi sinh con thứu 3 sẽ bị xử lý kỉ luật theo quy định của pháp luật.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hỏi về thủ tục ly hôn của đảng viên ? Đảng viên sinh con thứ ba có bị kỷ luật Đảng không ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

6. Tư vấn đánh giá viên chức khi vi phạm sinh con thứ 3?

Thưa luật sư! Cho em hỏi người lao động hợp đồng không xác định thời hạn có được nâng ngạch không ạ? Thưa luật sư một cán bộ viên chức sinh con thứ 3 vào ngày 10/02/2014. Đến ngày 12/04/2015 bị hội đồng kỷ luật là khiển trách vì năm 2014 vi phạm sinh con thứ 3. Như vậy cuối năm 2015 đánh giá phân cán bộ viên chức là không hoàn thành nhiệm vụ phải không ạ? Cho dù công việc năm 2015 làm rất tốt ?
Mong luật sư giải đáp. Em chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ theo quy định của Luật Viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; hằng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá viên chức được phân thành các loại: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ - Điều 42, 43 Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12.

Điều 41 Luật Viên chức quy định về nội dung đánh giá viên chức:

"1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

2. Việc đánh giá viên chức quản lý được xem xét theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung sau:

a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

b) Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

3. Việc đánh giá viên chức được thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời gian tập sự; trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi đường."

Do vậy, mỗi năm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp phải căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá viên chức để xếp loại, đánh giá viên chức đó. Việc viên chức đó sinh con thứ 3 không làm ảnh hưởng đến vấn đề đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hay không?

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hình thức xử lý đối với giáo viên sinh con thứ 3 trở lên theo quy định mới nhất?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn dân sự - Công ty luật Minh Khuê