Luật sư tư vấn:

Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là khách hàng).

Căn cứ Điều 10 Luật luật sư 2006 quy định tiêu chuẩn của Luật sư như sau: 

Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân Luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

Một người muốn hành nghề luật sư thì phải có chứng chỉ hành nghề luật sư và phải gia nhập một Đoàn luật sư. 

Trình tự, thủ tục để trở thành luật sư và hành nghề luật sư như sau: 

- Người có bằng cử nhân luật đăng ký đào tạo tại một khóa đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo nghề luật sư. Thời gian đào tạo nghề luật sư là mười hai tháng trừ các trường hợp được miễn đào tạo theo Điều 13 Luật luật sư 2006 ;

- Sau khi hoàn thành khóa đào tạo và được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư thì đăng ký tập sự tại một tổ chức hành nghề luật sư trong thời hạn là mười 12 tháng. Thời gian tập sự hành nghề luật sư được tính từ ngày đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư. 

- Sau khi hết thời hạn tập sự, luật sư hướng dẫn nhận xét và gửi kết quả tập sự đến đoàn luật sư nơi người tập sự hành nghề luật sư đăng ký tập sự.

- Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. 

- Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được Hội đồng kiểm tra cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. 

- Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư có hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. 

Hồ sơ gồm có: 

+ Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành; 

+ Phiếu lý lịch tư pháp; 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe;

+ Bản sao Bằng cử nhân luật hoặc bản sao Bằng thạc sỹ luật; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật luật sư 2006 . 

Như thế, trong suốt cả quá trình để trở thành luật sư, không có quá trình nào xét lý lịch trong phạm vi ba đời để xét điều kiện có thể trở thành Luật sư và hành nghề Luật sư mà chỉ xét đến lý lịch của chính bản thân người muốn trở thành luật sư. 

Do vậy, bên ngoại bạn tham gia đạo Thiên chúa giáo không ảnh hưởng gì tới việc bạn có thể trở thành Luật sư hay không. 

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập