Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n lu?t dân s? c?a Công ty Lu?t Minh Khuê.

>> Tu v?n lu?t dân su tr?c tuy?n, g?i: 1900.6162

 

Tr? l?i: 

Chào b?n, C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Minh Khuê. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau

Co s? pháp lý:

Thông tu 15/2014/TT-BCA quy d?nh v? dang ký xe

N?i dung phân tích:

Trong tru?ng h?p này b?n c?n ph?i chu?n b? d?y d? các gi?y t? sau, kho?n 3 di?u 14 Thông tu 15/2014/TT-BCA quy d?nh:

"Ði?u 14. Ð?i l?i gi?y ch?ng nh?n dang ký xe, bi?n s? xe.

3. Th? t?c d?i l?i gi?y ch?ng nh?n dang ký xe, bi?n s? xe

a) Gi?y khai dang ký xe (m?u s? 02 ban hành kèm theo Thông tu này).

b) Các gi?y t? theo quy d?nh t?i Ði?u 9 Thông tu này.

c) N?p l?i gi?y ch?ng nh?n dang ký xe (tru?ng h?p d?i gi?y ch?ng nh?n dang ký xe) ho?c bi?n s? xe (tru?ng h?p d?i bi?n s? xe).

Khi làm th? t?c d?i l?i gi?y ch?ng nh?n dang ký xe, bi?n s? xe, không ph?i mang xe d?n ki?m tra (tr? xe c?i t?o, xe thay d?i màu son), nhung ch? xe ph?i n?p b?n cà s? máy, s? khung c?a xe theo quy d?nh.

...

4. Khi d?i l?i gi?y ch?ng nh?n dang ký xe, bi?n s? xe thì gi? nguyên bi?n s?. Tru?ng h?p xe dang s? d?ng bi?n 3 s? ho?c 4 s? ho?c khác h? bi?n thì d?i sang bi?n 5 s? theo quy d?nh."

Sau khi dã chu?n b? d?y d? gi?y t? theo quy d?nh, b?n n?p toàn b? gi?y t? này d?n công an huy?n, qu?n d? du?c gi?i quy?t.

Trên dây là ý ki?n tu v?n c?a chúng tôi v? câu h?i c?a quý khách hàng. Vi?c dua ra ý ki?n tu v?n nêu trên can c? vào các quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin do quý khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra n?i dung tu v?n này là d? các cá nhân, t? ch?c tham kh?o.

Tru?ng h?p trong n?i dung tu v?n có di?u gì gây nh?m l?n, chua rõ ràng ho?c thông tin nêu trong n?i dung tu v?n khi?n quý khách chua hi?u h?t v?n d? ho?c/ và có s? vu?ng ng?i, th?c m?c, chúng tôi r?t mong nh?n du?c ý ki?n ph?n h?i c?a quý khách hàng.

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: 1900.6162 ho?c g?i qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Minh Khuê.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.                                  

B? ph?n Lu?t su dân s?.