Em xin cảm ơn! Người gửi: Rubi

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Hướng dẫn thủ tục giám định thương tật

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra mẫu để bạn tham khảo và áp dụng cho công việc của mình:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT

(Do:.............................................)

 

Kính gửi: Viện khoa học hình sự.........................Công an tỉnh...............................

1- Họ tên:..........................................................Số CMTND:................................

2- Địa chỉ nơi cư trú:...........................................................................................

3- Nghề nghiệp hiện nay:......................................................................................

4- Thời gian và bệnh tình:......................................................................................

5- Đã tiến hành điều trị tại khoa:.........................Bện viên:......................................

6. Thời gian điều trị từ ngày......tháng.....năm......, ra viện ngày.....tháng......năm ......

7. Phương pháp điều trị:.......................................................................................

8. Nguyên nhân đẫn đến những tổn thương trên là do:...........................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

          Đề nghị Viện Khoa học hình sự (hoặc trung tâm khoa học hình sự, Công an tỉnh.................. tiến hành giám định thương tật phụ vụ hoạt động khởi tố điều tra về tội danh cố ý gây thương tích theo luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009)

 

 

 

.………., ngày ….. tháng …. năm ….

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)