Người gửi thùy nguyễn thị
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Hỏi đáp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

Trả lời:

Liên quan đến câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:
Thứ nhất, về căn cứ pháp lý: Đại diện trong pháp luật dân sự được quy định tại Điều 139 Bộ luật dân sự năm 2005. Theo đó: đại diện là việc một người (sau đây gọi là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác (sau đây gọi là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Theo Luật Thương mại 2005, đại diện cho thương nhân là một loại trung gian thương mại, bên cạnh các hoạt động môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại (Điều 3 Luật Thương mại năm 2005). Điều 141 Luật Thương mại 2005, đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện.
Thứ hai, về chủ thể: chủ thể đại diện trong quan hệ dân sự có thể là bất cứ chủ thể nào có năng lực hành pháp luật dân sự (bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi); trái lại, chủ thể dại diện cho thương nhân bắt buộc phải là thương nhân.
Thứ ba, về phạm vi đại diện: Đại diện trong pháp luật dân sự có phạm vi rộng, bao gồm bất cứ lĩnh vực nào; trong khi đại diện cho thương nhân là khái niệm chỉ xuất hiện trong lĩnh vực thương mại.
Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

----------------------------------------