Khi đăng ký được tôi có được làm việc theo chuyên ngành tôi học ra không và tôi có thể phục vụ lâu dài trong quân đội không? Nếu như không được phục vụ lâu dài thì khi ra quân tôi có được bố trí việc làm không?

Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê. 

Tư vấn đăng ký nghĩa vụ quân sự theo ngành đã học ? 

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi số: 1900 6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục hỏi đáp pháp luật của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp luật:

Nghị định số: 83/2001/NĐ-CP

Thông tư số: 30/2007/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Quyết định số 203/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006

Quyết định số 203/2006/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ quyết định về ngành nghề chuyên môn của công dân nữ cần cho quân đội.

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ thông tư số 30/2007/TT-BQP quy định: Công dân nữ có ngành nghề chuyên môn quy định tại Quyết định số 203/2006/QĐ-TTg, trong thời bình phải đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự và được gọi huấn luyện; nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì có thể được phục vụ tại ngũ. Tại điểm d khoản 2 mục 2 thông tư 30/2007/TT-BQP quy định danh mục ngành ngề chuyên môn của công dân nữ cần cho quân đội là ngành nghề trung cấp y sỹ đa khoa. Như vậy, bạn đã tốt nghiệp trung cấp y sỹ đa khoa thuộc ngành nghề chuyên môn cần cho quân đội, do vậy trong thời bình bạn phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Về trình tự thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự:

Căn cứ mục III thông tư 30/2007/TT-BQP quy định:

1. Đối với công dân nữ có ngành nghề chuyên môn cần cho quân đội:

- Công dân nữ từ đủ mười tám tuổi đến hết bốn mươi tuổi có ngành nghề chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 203/2006/QĐ-TTg khi đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức hoặc cư trú tại các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) phải kê khai ngành nghề đã học của mình cho cơ quan, tổ chức hoặc xã đó biết. Những công dân đến làm việc hoặc cư trú đã lâu nhưng chưa kê khai, nếu còn trong độ tuổi trên phải tiến hành kê khai bổ sung.

- Khi có lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), công dân nữ có ngành nghề chuyên môn cần cho Quân đội phải đến Ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi cư trú để đăng ký nghĩa vụ quân sự. Khi đến đăng ký công dân nữ phải xuất trình lệnh gọi và bằng tốt nghiệp chuyên môn hoặc chứng chỉ chuyên môn.

- Sau khi đăng ký vào ngạch dự bị công dân nữ phải chấp hành các chế độ về đăng ký bổ sung, đăng ký di chuyển, đăng ký vắng mặt, đăng ký riêng, đăng ký giải ngạch theo quy định của Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2. Đối với xấp xã, các cơ quan, tổ chức:

- Trong thời hạn mười ngày đầu tháng một hàng năm, Chủ tịch Ủy nhân dân cấp xã, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức báo cáo với Ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở, danh sách những công dân nữ từ đủ mười tám tuổi đến hết bốn mươi tuổi có ngành nghề chuyên môn cần cho Quân đội chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự.

- Khi có lệnh của Ban chỉ huy quân sự cấp huyện gọi công dân nữ đi đăng ký nghĩa vụ quân sự, cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đôn đốc, tạo điều kiện cho công dân nữ đến Ban chỉ huy quân sự cấp huyện đăng ký đúng thời gian quy định. Khi công dân nữ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự và trở thành quân nhân dự bị thì Ban chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm theo dõi, quản lý quân nhân dự bị đó theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đối với Ban chỉ huy quân sự cấp huyện:

- Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện lập danh sách những công dân nữ đủ điều kiện đăng ký nghĩa vụ quân sự.

- Tháng tư hàng năm, căn cứ danh sách công dân nữ đủ điều kiện đăng ký nghĩa vụ quân sự đã lập, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện phát lệnh gọi những công dân này đến Ban chỉ huy quân sự cấp huyện để đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trừ những người quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

- Khi công dân nữ đến đăng ký, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện kiểm tra lệnh gọi, làm thủ tục đăng ký vào sổ và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký quân nhân dự bị cho những công dân nữ thuộc đối tượng nói trên. Hướng dẫn những công dân này về đăng ký bổ sung, đăng ký di chuyển, đăng ký vắng mặt, đăng ký riêng, đăng ký giải ngạch theo quy định của Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

- Giải ngạch dự bị cho những nữ quân nhân dự bị thuộc đối tượng đăng ký theo Quyết định 183/HĐBT ngày 02 tháng 11 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng nhưng không thuộc đối tượng đăng ký theo Quyết định số 203/2006/QĐ-TTg.

Như vậy, sau khi bạn đến đăng ký nghĩa vụ quân sự với ban chỉ huy quân sự cấp huyện thì ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị cho ban. Từ đây bạn trở thành quân nhân dự bị hạng 2 theo luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2005 quy định.

Khi đăng ký được tôi có được làm việc theo chuyên ngành tôi học ra không và tôi có thể phục vụ lâu dài trong quân đội không?

Căn cứ mục IV thông tư 30/2007/TT-BQP quy định sắp xếp nữ quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên như sau:

1. Căn cứ vào chỉ tiêu xây dựng các đơn vị dự bị động viên được giao và danh sách nữ quân nhân dự bị đã đăng ký được để sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên theo nguyên tắc sau:

- Sắp xếp người có chuyên môn phù hợp với chức danh biên chế, nếu thiếu thì sắp xếp người có chuyên môn tương ứng;

- Sắp xếp những nữ quân nhân dự bị có nơi cư trú gần nhau hoặc cùng nơi làm việc vào cùng một đơn vị.

Như vậy, sau khi bạn đã đăng kí nghĩa vụ quân sự trở thành quân nhân dự bị thì căn cứ vào chỉ tiêu xây dựng các đơn vị dự bị động viên được giao và danh sách nữ quân nhân dự bị đã đăng ký, bạn được sắp xếp vào những vị trí phù hợp với chuyên môn hoặc những vị trí tương ứng với chuyên môn của bạn.

Căn cứ mục VII chính sách đối với quân nhân dự bị được quy định trong thông tư 30/2007/TT-BQP thì quân nhân dự bị không được bố trí việc làm khi ra khỏi quân đội.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ