Người gửi: N.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

Điều kiện hưởng chế độ tử tuất

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi: 1900 6162

Trả lời: 

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới công ty Luật Minh Khuê chúng tôi, vấn đề bạn đưa ra tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 

Nội dung:

Căn cứ vào Điều 64 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng quy định:

"1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.".

Trong trường hợp này, bố bạn đang hưởng lương hưu và qua đời nên khi bố bạn mất thì thuộc diện nhân thân đưởng hưởng tiền tuất hằng tháng. Cụ thể như sau:

- Mẹ bạn 61 tuổi sẽ được hưởng tử tuất hằng tháng nếu không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu trên (điểm b khoản 2 điều 64)

- Đối với người bà 86 tuổi mà bố bạn đang là người có trách nhiệm nuôi dưỡng thì bà bạn cũng được hưởng tử tuất hàng tháng nếu không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu trên (điểm c khoản 2 điều 64)

- Đối với bạn, do bạn không nói rõ độ tuổi hay khả năng lao động nên bạn có thể căn cứ điểm a khoản 2 điều này để biết mình có được hưởng tử tuất hay không.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ