Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Luật Minh Khuê. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005 

Bộ luật dân sự năm 2015 

2. Nội dung tư vấn:

Vì khoản nợ này là khoản nợ chung của vợ chồng em bạn nên mặc dù em trai bạn đã mất thì em dâu bạn vẫn có nghĩa vụ trả nợ.

Trường hợp 1: Sau khi em trai bạn mất, Ngân hàng có thể yêu cầu em dâu bạn phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của hai vợ chồng . Theo yêu cầu của Ngân hàng, em dâu bạn có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng. Khi đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ với Ngân hàng, em dâu bạn có quyền yêu cầu “người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình”. Theo Điều 298 BLDS quy định:

Điều 298Thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới   

1. Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

2. Trong trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.

3. Trong trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ.

4. Trong trường hợp bên có quyền chỉ miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một trong số những người có nghĩa vụ liên đới không phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình thì những người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ.

Tuy nhiên, vì em trai bạn đã chết nên việc thực hiện phần nghĩa vụ tài sản của em trai bạn được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 637 Bộ luật Dân sự về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Trường hợp thứ hai: Ngân hàng yêu cầu e dâu bạn thực hiện phần nghĩa vụ của em dâu bạn; phần nghĩa vụ trả nợ của em trai bạn được thực hiện theo quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tại Điều 637 Bộ luật Dân sự như nêu trên.

Về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại  nêu tại hai trường hợp nêu trên, Điều 637 Bộ luật Dân sự quy định như sau:

 Điều 637. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại  

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.

3. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Theo quy định nêu trên, những người thừa kế theo pháp luật của em trai bạn theo Điều 676 Bộ luật Dân sự có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ do em trai bạn để lại nhưng chỉ trong phạm vi di sản do em trai bạn để lại. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê