Vậy tư vấn viên cho tôi hỏi ba tôi có thể đại diện má tôi để lập di chúc cho tôi không? Và cho tôi xin mẫu di chúc trong trường hợp người chồng đại diện người vợ để lập di chúc.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Về vấn đề của bạn công ty xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật dân sự năm 2005

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ quy định tại điều 647 Bộ luật dân sự năm 2005 về người lập di chúc thì:

" 1. Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý."

Căn cứ quy định tại Điều 663 Bộ luật dân sự năm 2005 về di chúc chung của vợ chồng thì:

" Vợ, chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung."

Như vậy, nếu đây là tài sản chung của bố mẹ bạn thì có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản này cho bạn.

Về thủ tục lập di chúc:Theo quy định tại khoản 3 Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì:

"  Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. "
Như vậy bố mẹ bạn có thể lập di chúc theo hai cách:
Thứ nhất, Bố bạn có thể thay vợ viết bản di chúc chung nhưng phải có ít nhất hai người làm chứng. Trình tự của việc lập di chúc như sau:
+ Mẹ bạn phải điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng;
+ Những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của bố mẹ bạn và ký vào bản di chúc.
Người làm chứng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 654 Bộ luật Dân sự năm 2005, cụ thể: 

" Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

3. Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự."

+ Bố mẹ bạn mang bản di chúc có đầy đủ chữ ký của hai người, điểm chỉ của mẹ bạn; xác nhận và chữ ký của những người làm chứng tới cơ quan công chứng hoặc UBND xã để được Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền của UBND xã công chứng hoặc chứng thực vào bản di chúc.
Thứ hai, Bố mẹ bạn cũng có thể tới cơ quan công chứng hoặc UBND xã để nhờ cán bộ có thẩm quyền tại các cơ quan này giúp mình lập di chúc theo đúng pháp luật.
Điều 658 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định, thủ tục lập di chúc tại cơ quan công chứng hoặc UBND xã như sau:
-  Bố mẹ bạn tuyên bố nội dung của di chúc trước Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã;
- Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực phải ghi chép lại nội dung mà bố mẹ bạn đã tuyên bố;
- Bố bạn ký, mẹ bạn điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của bố mẹ bạn;
- Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã ký vào bản di chúc.

Về nội dung của di chúc:

Bố mẹ bạn có thể tự viết di chúc đảm bảo những nội dung quy định tại Điều 654 Bộ luật dân sự như sau:

" 1. Di chúc phải ghi rõ:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản;

đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc."

( Bạn có thể tham khảo mẫu di chúc trên website công ty: Mẫu di chúc )

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê