Nhưng khi ngoại tôi có kết quả giám định thì tòa án chỉ tuyên ngoại tôi mất năng lực hành vi dân sự từ thời điểm giám định mà thôi. Tôi không đồng ý với cách giải quyết của tòa án, nên tôi xin nhờ luật sư giải đáp giùm tôi , tôi nên làm gì. Xin cảm ơn.

Người gửi : Nguyễn Thị Huỳnh Lan

Luật sư trả lời: