Tháo dỡ rào cản về chế độ sở hữu đất đai ?

Có lẽ không có quốc gia nào có bộ luật về quản lý đất đai đồ sộ và phức tạp như ở Việt Nam. Vấn đề ở chỗ đó không phải là tất cả pháp luật về đất đai (để ...

Dịch vụ nổi bật