.Chỉ được ủy quyền ký hợp đồng thời vụ ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900 6162

Trả lời:

Theo quy định tại điều 30 Bộ luật lao động năm 2012, bạn có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động với một hoặc nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải đảm bảo khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo các hợp đồng. Đồng thời, bạn phải đảm bảo thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật.

Bạn chỉ có thể ủy quyền cho người khác ký hợp đồng lao động trong trường hợp người này được ủy quyền hợp pháp thay mặt cho một nhóm người lao động ký kết hợp đồng để giải quyết một công việc nhất định, theo mùa vụ mà thời hạn kết thúc dưới 12 tháng, hoặc công việc xác định được thời gian kết thúc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Khi người được ủy quyền hợp pháp ký kết hợp đồng lao động phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê