Muốn được xây nhà ở trên thửa đất này ông phải chuyển mục đích từ đất vườn sang đất làm nhà ở.

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng thành đất ở: Theo quy định tại điều 30 của nghị định 181/2004/NĐ-CP thì tại vị trí thửa đất ông muốn chuyển mục đích thành đất ở phải có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hay kế hoạch sử dụng đất chi tiết (là đất ở), hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hay quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Do vậy, ông có thể được chuyển mục đích sử dụng thành đất ở nếu thửa đất của ông phù hợp với quy hoạch được duyệt.

nghị định 198/2004/NĐ-CP). đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; bản vẽ thửa đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất vườn). Hồ sơ nộp tại Phòng tài nguyên - môi trường quận,huyện nơi có thửa đất, thời hạn giải quyết là 30 ngày (điều 134 nghị định 181/2004/NĐ-CP).

Nghĩa vụ tài chính: Nếu được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở thì ông phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% giá trị chênh lệch giữa giá đất ở trừ đi giá đất theo mục đích sử dụng hiện hữu (đất vườn) mà ông đang sử dụng. Giá đất ở và giá đất vườn làm căn cứ để tính nghĩa vụ tài chính của ông là theo khung giá đất được UBND TP.Hà Nội ban hành hằng năm (điểm B, khoản 2, điều 6 nghị định 198/2004/NĐ-CP).

Trân trọng./.
BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ