Luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua tổng đài điện thoại

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua điện thoại

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 66/2008/TT-BTC ngày 21/7 của Bộ Tài chính, trường hợp chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ và con dâu, con rể không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, cần có sự phân biệt như sau:

- Trường hợp văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể được lập từ ngày 05/5 trở đi, không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (kể cả chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể theo pháp luật về thừa kế).

- Trường hợp văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể được lập trước ngày 05/5, nhưng đến ngày 05/5 trở đi mới nộp hồ sơ kê khai thuế, nếu vẫn trong thời hạn kê khai không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. Thời hạn kê khai thuế là 10 ngày, tính từ ngày lập xong văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất đến ngày nộp hồ sơ kê khai cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể trước ngày 05/5, người đang sử dụng đất thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn về kinh tế còn được phép ghi nợ tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất thì không phải nộp số thuế còn nợ.

Theo các quy định nói trên, trong trường hợp văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất của bạn với giữa cha, mẹ vợ được lập sau ngày 05/5, các bạn không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai