Lúc trước mua bán bằng giấy tay này tôi muốn tách và làm sổ đỏ tôi phải làm sao vị trí đất nằm ở thị trấn Dĩ An ?

Muốn được sự trợ giúp của luật sư!

Người hỏi: nguyen thanh long

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đ​aicủa Công ty Luật Minh Khuê

Diện tích đất 50m có được cấp sổ đỏ tại Dĩ An?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục hỏi đáp của công ty Luật Minh Khuê, thắc mắc của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa Bình Dương

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND quyết định của UBND tỉnh Bình Dương

Phân tích:

Căn cứ quyết định số 38/2014/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương về diện tích đất tối thiểu được tách thửa:

Điều 3. Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1. Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa theo đơn vị hành chính của các huyện, thị xã, thành phố được quy định như sau:

Đơn vị hành chính

Đất ở (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

2. Các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải bảo đảm:

a) Đối với thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường và có kích thước bề rộng và chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 4m;

b) Thửa đất không thuộc khu vực phải thu hồi đất đã được công bố hoặc đã có Quyết định thu hồi đất.

Điều 4. Một số quy định cụ thể về tách thửa

1. Diện tích được phép tách thửa theo các mức quy định tại Quyết định này không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ công trình công cộng;

2. Trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc đề nghị được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) cho thửa đất mới;

3. Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Trường hợp có nhu cầu tách thửa thì thửa đất mới được hình thành phải thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và được Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét giải quyết cụ thể;

4. Thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày 01/7/2007 thì được cấp Giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai;

5. Thửa đất được hình thành do người sử dụng đất tự tách ra từ thửa đất đang sử dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực trở về sau mà thửa đất đó có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì không được cấp Giấy chứng nhận, không được làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Ngoài ra căn cứ quyết định số 20/2015.QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cụ thể như sau:

1. “Điều 5. Xử lý các trường hợp cá biệt

1. Một số trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định này, thì giao cho Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết cụ thể. Tuy nhiên, diện tích thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu là 36mvà có kích thước bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 3m;

2. Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập Hội đồng tư vấn và xây dựng quy chế hoạt động theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

3. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai chịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ của các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với đất ở trên toàn địa bàn tỉnh để trình thông qua Hội đồng tư vấn tại các kỳ họp.”

2. Các điều khoản khác của Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lí

Như vậy diện tích của căn nhà của bạn nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND tỉnh Bình Dương, tuy nhiên bạn vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận.

Điều 29. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu.

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

Do thông tin bạn đưa ra còn hạn chế, bạn có thể căn cứ luật đất đai xem gia đình mình có khả năng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không.

Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

TRÂN TRỌNG.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT-CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.