1.1. Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ tại UBND xã. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.
- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng.
- Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng.

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162


1.2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

1.3. Thành phần, số lư­ợng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu
- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
- Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ. Sơ đồ mặt bằng công trình phải thể hiện rõ các kích thước và diện tích chiếm đất của ngôi nhà, các công trình trên lô đất, khoảng cách tới các công trình xung quanh và các điểm đấu nối điện, thông tin liên lạc, cấp - thoát nước với các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng bên ngoài (nếu có). Trên bản vẽ phải ghi rõ tên chủ nhà, địa chỉ nơi ở, địa điểm xây dựng và tên, địa chỉ người vẽ sơ đồ đó
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

1.4. Thời hạn giải quyết:
- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1.5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân, Tổ chức

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy phép

1.8. Lệ phí:
- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng
- Mức phí: theo quy định của HĐND cấp tỉnh

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (đính kèm theo thủ tục)

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí
- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

2. Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã

2.1. Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân xã. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.
- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng.
- Trường hợp hồ sơ xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn cho người xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn điều chỉnh Giấy phép xây dựng.
- Nội dung điều chỉnh giấy phép xây dựng được ghi bổ sung vào mục « gia hạn, điều chỉnh » trong giấy phép xây dựng đã cấp hoặc bằng phụ lục kèm theo giấy phép xây dựng đã cấp.

2.2. Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính

2.3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng;
- Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp;
- Bản vẽ thiết kế điều chỉnh.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

2.4. Thời hạn giải quyết:
- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

2.5. Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã

 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
2.8. Lệ phí (nếu có):
- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng
- Mức phí: theo quy định của HĐND cấp tỉnh

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng do chủ đầu t­ư tự viết, trong đó nêu rõ lý do xin điều chỉnh giấy phép đã đ­ược cấp

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí
- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

3. Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng,

3.1. Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Xây dựng nếu được ủy quyền. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.
- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng.
- Trường hợp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp Giấy phép xây dựng, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng.

 

5.2. Cách thức thực hiện:
Tại trụ sở cơ quan hành chính

5.3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
- Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

5.4. Thời hạn giải quyết:
- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức và cá nhân

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cấp phép

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Giấy phép

 

3.8. Lệ phí (nếu có):
- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng
- Mức phí: theo quy định của HĐND cấp tỉnh

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp phép xây dựng (đính kèm theo thủ tục)

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
a) Yêu cầu hoặc điều kiện 1:
Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt
b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật

c) Yêu cầu hoặc điều kiện 3:
Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường

d) Yêu cầu hoặc điều kiện 4:
Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ

đ) Yêu cầu hoặc điều kiện 5:
Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh

e) Yêu cầu hoặc điều kiện 6:
Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị

g) Yêu cầu hoặc điều kiện 7:
Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng
;

- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí
- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập